Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10 - 12; петак 10 - 12

Кабинет:720
E-mail: aleksandra.rosic@rgf.bg.ac.rs

Геометријска кристалографија

О предмету

Студијски програм: Минералогија и кристалографија (VII семестар -DAS)

Назив предмета: Геометријска кристалографија

Предавачи: проф. др Александра Росић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Током овог курса студенти ће научити законе симетрије. Упознаће просте и сложене симетријске операције и све елементе симетрије, морфолошке карактеристике кристала као последицу тродимензионалне периодичности кристалне структуре. Применом стеченог знања моћи ће да самостално одређују симетрију кристала мерених на оптичком гониометру и да њих сврстају у одговарајући кристални систем и једну од 32 кристалне класе. Научиће да разликују монокристале, близанце и типове ближњења. Студенти ће научити 17 дводимензионалних и 230 просторних група, које чине базу за разумевање кристалних структура.

Исход предмета: Током овог курса студенти ће научити: законе симетрије • елементарне макро-симетријске операције и елементе симетрије • знаће да разреше симетрију кристалних модела или кристала мерених на оптичком гониометру • знаће да одреде којој системи и класи припада кристал • научиће основне 2D и 3D просторне групе, које чине базу за разумевање размештаја атома и јона унутар кристалних структура.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Симетрија кристала. Гранични елементи кристала. Кристалографски закони симетрије. Гониометрија. Стереографска и гномонска пројекција кристала. Номенклатура и систематизација 7 кристалних система у оквиру 32 кристалне класе. Ближњење кристала. Просте симетријске операције. Сложене симетријске операције. Просторне решетке. Хаји-Бравеова (Hаuy-Bravais) теорија. Појам чвора и елементарне ћелије код простих и сложених Бравеових решетки. Сложене симетријске операције на нивоу кристалне решетке. Завртањске осе симетрије. Равни клизећег рефлектовања. Параметри јединичне ћелије. Број формулских јединица у јединичној ћелији. Принцип извођења 230 просторних група симетрије и њихова веза са 17 дводимензионалних просторних група.

Практична настава
Вежбе прате предавања и одржавају се према наведеним методским јединицама.

Литература:

  1. Карановић, Љ., Полети, Д., (2003) Рендгенска структурна анализа, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.
  2. International Tables for Crystallography, (1983) Vol. A, Space-Group Symmetry, IUCr, U.K.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Студенти ће учити из предавања, вежби, задатака и семинара.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Практична настава 5
Колоквијуми 30
Семинари 10

Додатни услови оцењивања: -