Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 12-14

Кабинет:215
E-mail: drazenko.nenadic@rgf.bg.ac.rs

Реконструкција палеосредина

О предмету

Студијски програм: Геологија нафте и гаса (IX семестар -DAS), Палеонтологија (IX семестар -DAS), Петрологија и геохемија (VII семестар -DAS), Регионална геологија (VII семестар -DAS)

Назив предмета: Реконструкција палеосредина

Предавачи: проф. др Драженко Ненадић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: нема

Циљ предмета: Упознавање са различитим методама на основу којих су могу извршити реконструкције предела током Земљине прошлости.

Исход предмета: Конкретне реконструкције физичко-географских прилика oдређене области током неке етапе у развоју наше планете и њихова примена у другим геолошким дисциплинама.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Методе палеореконструкција. Реконструкција копнених палеосредина. Реконструкција палеосредина седиментационих басена. Реконструкције влажности, ваздушног притиска и правца кретања ветрова. Реконструкција палеоклиме. Метода изотопне палеотермометрије. Графичко приказивање палеосредина.

Практична настава
Видео пројекција научних серијала значајних за одређене палеореконструкције. Демонстрација палеогеографских скица и атласа. Разрада једне методе реконструкције у виду самосталног рада. Конкретна реконструкција одређене средине на основу расположивих података.

Литература:

  1. ГРУБИЋ А. И ОБРАДОВИЋ Ј., 1975: Седиментологија.- Грађевинска књига, 1-331, Београд.
  2. ДУКИЋ Д., 1977: Климатологија.- Научна књига, 1-382, Београд.
  3. ЕРЕМИЈА М., 1980: Палеогеографија.- Рударско-геолошки факултет у Београду, 1-316, Београд.
  4. РАБРЕНОВИЋ Д., КНЕЖЕВИЋ С. И РУНДИЋ Љ. 2003: Историјска геологија.- Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду, 1-268, Београд.
  5. НЕНАДИЋ Д., 2003: Палеогеографске карактеристике прелесних квартарних творевина на подручју источног Срема.- Весник, 53, 15-33, Београд.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања се одржавају у виду усмених презентација наставника уз визуелну пројекцију излаганог материјала обрађеног у Power Point-u.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 60
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 10
Колоквијуми 20

Додатни услови оцењивања: -