Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 11-12; четвртак 13-14

Кабинет:264
E-mail: aleksandar.kostic@rgf.bg.ac.rs

Процена ресурса нафте и гаса

О предмету

Студијски програм: Геологија нафте и гаса (X семестар -DAS), Економска геологија (X семестар -DAS)

Назив предмета: Процена ресурса нафте и гаса

Предавачи: проф. др Александар Костић, мастер Николета Алексић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: положен испит из предмета: Геологија нафте

Циљ предмета: Стицање знања о класификацији ресурса нафте и гаса и методима њиховог истраживања и оцене. Овладавање техникама оцене нафтно-гасног потенцијала басена, потенцијалних и откривених лежишта, рангирања проспекта и одлучивања у истраживању нафте и гаса.

Исход предмета: Овладавање општим и специфичним знањима из домена процене ресурса нафте и гаса у ширим истражним подручјима, перспективним структурама и замкама, као и у погледу самосталног прорачуна и оцене ресурса и резерви лежишта нафте и гаса.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Класификација ресурса нафте и гаса. Прогнозна нафтно-геолошка оцена басена и перспективних структура. Прорачун генеративног потенцијала. Анализа квалитета матичних стена и степена трансформације у нафту и гас. Анализа и квантификација ризика у истраживању проспекта. Израда карата проспекта, проспектних листова и анализа могућих миграционих путева. Технике одлучивања у нафтно-геолошким истраживањима. Прорачун ресурса и резерви нафте и гаса у лежиштима.

Практична настава
Прорачун генеративног потенцијала басена. Оцена проспекта пре бушења: анализа ризика и анализа могуће величине потенцијалног лежишта. Оцена потенцијалних и откривених лежита нафте и гаса. Рангирање проспекта по перспактивности и различитим економским критеријумима. Прорачун ресурса и резерви лежишта на конкретним и специфичним примерима.

Литература:

  1. Ерцеговац, М., 2002: Геологија нафте. РГФ, Београд, НИС-Нафтагас, Нови Сад, 463 стр.
  2. Newendorp, P.D. & Schuyler, 2000: Decision Analysis for Petroleum Exploration.- 2nd edition. Planning Press, Colorado, 606 p.
  3. North, F.K., 1990: Petroleum Geology. Unwin Hyman Inc., Winchester, Mass., 631 p.
  4. Rice, D.D. (Ed.), 1986: Oil and Gas Assessment.- AAPG Studies in Geology, # 21, Tulsa, Oklahoma, 267 pp.
  5. Newendorp, P.D., 1983: Petroleum Exploration Economics and Risk Analysis.- Course notes, 139 pp.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
1 2 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања праћена савременим визуелним презентацијама и примерима. Савладавање градива на вежбама и кроз тестове.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 20
Усмени испит 20
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 20
Колоквијуми 30

Додатни услови оцењивања: -