Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 11-12

Кабинет:203
E-mail: radule.tosovic@rgf.bg.ac.rs

Економска оцена минералних ресурса

О предмету

Студијски програм: Геологија нафте и гаса (IX семестар -DAS), Економска геологија (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Економска оцена минералних ресурса

Предавачи: проф. др Радуле Тошовић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: Економика минералних ресурса, Лежишта металичних минералних сировина, Лежишта неметаличних минералних сировина, Геологија нафте, Геологија угља, Проспекција лежишта чврстих минералних сировина, Истраживање лежишта чврстих минералних сировина

Циљ предмета: Стицање знања о савременим облицима економске оцене минералних ресурса. Анализа тржишних фактора у оцени минералних ресурса, упознавање са специфичностима оцене металичних, неметаличних, енергетских, техногених и еколошких минералних ресурса.

Исход предмета: Овладавање општим и специфичним знањима и вештинама из домена економске оцене минералних ресурса. Разумевање тржишних фактора и њиховог значаја у оцени минералних ресурса, разумевање специфичности оцене металичних, неметаличних, енергетских, техногених и еколошких минералних ресурса и овладавање могућностима њихове примене у оцени конкретних геолошких објеката.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод. Историјат развоја методике економске оцене лежишта минералних сировина. Методе вредносне оцене и трендови развоја. Принципи DCF метода. Метода нето садашње вредности и интерне стопе рентабилитета, Benefit-cost анализа. Друге методе вредносне оцене. Прифизибилити и физибилити анализе. Експертна оцена лежишта минералних сировина. Геолошко-економска оцена на крају појединих стадијума истраживања. Ефективност геолошких истраживања. Типови и показатељи ефективности. Берзе, банке и минералне сировине. Тржиште минералних сировина. Стокови. Картели. Минерално-сировинска база, комплекс, политика и стратегија. Геолошко-економска оцена и концесије. Геолошко-економске карте. Веза геолошко-економских карата и оцене лежишта минералних сировина. Ризици улагања у геолошка истраживања. Врсте ризика и методе прорачунавања ризика. Геолошко-економско моделирање лежишта минералних сировина. Индустријска класификација лежишта минералних сировина. Специфичности економске оцене различитих типова лежишта металичних, неметаличних, енергетских, техногених и еколошких минералних сировина.

Практична настава
Уз аудио-визуелну презентацију предметне материје, активно се обрађују анализе случаја кроз дискусионе групе и интерактивно учешће студената, затим се предметна материја разрађује кроз посебне практичне вежбе на примерима економске оцене лежишта металичних, неметаличних, енерегетсих и техногених минералних сировина, семинарске радове и врши провера стечених знања кроз тестове/колоквијуме.

Литература:

  1. Friedrich-Wilhelm Wellmer, 1986: Economic Evaluations in Exploration. Springer Verlag, 163 pp.
  2. Јанковић С., Миловановић Д., 1985: Економска геологија и основи економике минералних сировина, Кат. екон. геол., РГФ, 403 с., Београд.
  3. Megill R., 1988: An Introduction to Exploration Economics, Pennwell Books, 3rd edition, 1988.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Уз аудио-визуелну презентацију предметне материје, активно се обрађују анализе случаја кроз дискусионе групе и интерактивно учешће студената, затим се предметна материја разрађује кроз посебне практичне вежбе на примерима економске оцене лежишта металичних, неметаличних, енерегетсих и техногених минералних сировина, семинарске радове и врши провера стечених знања кроз тестове/колоквијуме.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Практична настава 5
Колоквијуми 30
Семинари 20

Додатни услови оцењивања: -