Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 11-12

Кабинет:203
E-mail: radule.tosovic@rgf.bg.ac.rs

Рудничка геологија

О предмету

Студијски програм: Економска геологија (IX семестар -DAS), Регионална геологија (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Рудничка геологија

Предавачи: проф. др Радуле Тошовић, мастер Милош Велојић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Нема

Циљ предмета: Стицање теоријских и практичних знања која су везана за планирање опробавања, узимање, обраду и анализу проба, класификацију и евиденцију рудних резерви, експлоатациона истраживања, доистраживања, као и прорачун рудних резерви.

Исход предмета: Овладавање теоријским и практичним знањима везаним за рудничко-геолошку праксу, односно за планирање опробавања, узимање, обраду и анализу проба, класификацију и евиденцију рудних резерви, експлоатациона истраживања, доистраживања, као и прорачун рудних резерви.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Појам и значај рудничке геологије. Рудничко-геолошка служба. Доистраживања и експлоатациона истраживања. Процес опробавња. Планирање опробавања. Методе опробавања. Узимање, обрада и анализа проба. Обрада, интерпретација и коришћење резултата опробавања. Контрола целине процеса опробавања и контролно опробавање. Мрежа проба. Густина мреже и дужина проба. Експериментално опробавање. Гранични параметри /Кондиције/. Геотехнички и хидрогеолошки услови експлоатације лежишта; Тачност прорачуна резерви. Грешке и вероватноћа. Грешке аналогије; случајне и систематске грешке. Методе прорачуна резерви, Грешке методе прорачуна резерви; Поправни коефицијенти. Класификација и евиденција резерви;

Практична настава
Уз аудио-визуелну презентацију предметне материје, активно се обрађују анализе случаја кроз дискусионе групе и интерактивно учешће студената, затим се предметна материја разрађује кроз посебне практичне рачунске и графичке вежбе на примерима рудничко-геолошке праксе на лежиштима металичних, неметаличних, енерегетсих и техногених минералних сировина, семинарске радове и врши провера стечених знања кроз тестове/колоквијуме.

Литература:

  1. Блечић Н., Миловановић Д., 1999: Методе прорачуна рудних резерви.- Рударско-геолошки факултет, Београд, 176 стр.
  2. Marjoribanks R., 1997: Geological Methods in Mineral Exploration and Mining.- Kluwer Academic Publishers, 180 p.
  3. Peters W.C., 1987: Exploration and Mining Geology.- John Wiley & Sons Inc, 704 p

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Уз аудио-визуелну презентацију предметне материје, активно се обрађују анализе случаја кроз дискусионе групе и интерактивно учешће студената, затим се предметна материја разрађује кроз посебне практичне рачунске и графичке вежбе на илустративним примерима рудничко-геолошке праксе на лежиштима металичних, неметаличних, енергетских и техногених минералних сировина, семинарске радове и врши провера стечених знања кроз тестове/колоквијуме.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Практична настава 5
Колоквијуми 30
Семинари 20

Додатни услови оцењивања: -