Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 12-13; четвртак 11-12

Кабинет:265
E-mail: vladimir.simic@rgf.bg.ac.rs

Истраживање лежишта чврстих минералних сировина

О предмету

Студијски програм: Економска геологија (IX семестар -DAS), Регионална геологија (VII семестар -DAS)

Назив предмета: Истраживање лежишта чврстих минералних сировина

Предавачи: проф. др Владимир Симић, мастер Милош Велојић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Циљ предмета је стицање знања о методама, техничким средствима и системима истраживања лежишта чврстих минералних сировина, пројектовањем и документовањем истраживања различитих морфогенетских типова орудњења.

Исход предмета: Упознавање са методама, техничким средствима и системима истраживања лежишта чврстих минералних сировина, пројектовањем и документовањем истраживања различитих морфогенетских типова орудњења.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Истраживање лежишта минералних сировина, основни геолошки параметри лежишта, принципи и стадијуми истраживања, принципи и поступци оконтуривања лежишта. Истражне мреже, техничка средства и системи истраживања Геолошке структуре и морфологија лежишта и рудних тела. Структурни облици и димензије лежишта. Пројектовање и пројекат истраживања лежишта минералних сировина. Документација истражних радова и истраживања. Специфичности истраживања одређених морфогенетских типова лежишта минералних сировина.

Практична настава
Графичко приказивање облика, димензија и положаја рудних тела у оквиру различитих морфогенетских типова лежишта. Пројектовање истражних радова у оквиру конкретних морфоструктурних и генетских типова орудњења-лежишта.

Литература:

  1. Evans A. (Ed.), 1995: Introduction to Mineral Exploration. 396 pр.
  2. Krejter V.M., 1969: Poiski i razvedka mestoroždenij poleznyh iskopaemyh. Nedra. Moskva. 384 str.
  3. Kužvart M., Bohmer M., 1986: Prospecting and Exploration of Mineral Deposits. Czechoslovak Academy of Sciences., Praha. 512 p.
  4. Стајевић Б., 2002: Пројектовање и истраживање лежишта чврстих минералних сировина - графичко пројектовање и геометризација. Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду, Београд. 270 стр.
  5. Илић М., 2003: Методе истраживања лежишта неметаличних минералних сировина. Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет, Београд. 250 стр.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања теоретског дела предмета и израда елабората вежби са синтезом резултата у кабинету

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 20
Усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Колоквијуми 40

Додатни услови оцењивања: -