Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-11; четвртак 11-12

Кабинет:266
E-mail: rade.jelenkovic@rgf.bg.ac.rs

Проспекција лежишта чврстих минералних сировина

О предмету

Студијски програм: Економска геологија (IX семестар -DAS), Регионална геологија (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Проспекција лежишта чврстих минералних сировина

Предавачи: проф. др Раде Јеленковић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Стицање знања из области основа проспекције лежишта чврстих минералних сировина, оцене потенцијалности, контролних фактора и проспекцијских индиција, геолошких, геохемијских и специјалних метода проспекције и обраде геохемијских података.

Исход предмета: Врши се упознавање са теоријским основама проспекције лежишта чврстих минералних сировина, оценом потенцијалности, контролним факторима и проспекцијским индицијама, геолошким, геохемијским и специјалним методама проспекције и обрадом геохемијских података.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Теоријске основе проспекције, металогенетска контрола (геосинклинална концепција, концепција тектоно-магматске активизације и нова глобалне тектонике, геодинамички модели), контролни фактори (магматски, структурни, фацијални), проспекцијске индиције (рудни изданци, околорудне измене, минерали и елементи индикатори, геофизичке и геоморфолошке аномалије, трагови рударенја). Методе проспекције (геолошке – метода одломака и метода шлиха; геохемијске методе – литогеохемијска, металометријска, хидрогеохемијска, биогеохемијска, атмогеохемијска; специјалне методе). Обрада геохемијских података.

Практична настава
Анализа контролних фактора и проспекцијских индиција. Обрада, приказ и интерпретација података проспекције, одређивање параметара геохемијских поља, приказивање ореола расејавања, издвајање геохемијских аномалија.

Литература:

  1. Aristov V.V., 1984: Metodika geohimicheskih poiskov tverdyh poleznyh iskopaemyh. Nedra. Moskva. 200 str.
  2. Јанковић С., 1994: Освајање ресурса чврстих минералних сировина. 1. део. РГФ, Кат. економске геологије, Београд. 566 стр.
  3. Levinson A.A., 1974: Introduction to Exploration Geochemistry. App. Science Pub. Ltd., London. 614 p.
  4. Петковић М., 1982: Проспекција рудних лежишта. Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет., Београд. 172 стр.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Уз класична предавања, која ће бити праћена аудио-визуелним методама, у склопу практичне наставе предвиђена је израда Елабората вежби.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 60
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 30

Додатни услови оцењивања: -