Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 11-12

Кабинет:203
E-mail: radule.tosovic@rgf.bg.ac.rs

Менаџмент и маркентинг минералних ресурса

О предмету

Студијски програм: Економска геологија (VIII семестар -DAS), Минералогија и кристалографија (VIII семестар -DAS), Петрологија и геохемија (VIII семестар -DAS)

Назив предмета: Менаџмент и маркентинг минералних ресурса

Предавачи: проф. др Радуле Тошовић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Нема

Циљ предмета: Стицање знања о менаџменту и маркетингу минералних ресурса, принципима менаџмента, принципима маркетинга, менаџерским алатима, економским инструментима, инструментима маркетинга и менаџерским одлучивањем у минералном сектору.

Исход предмета: Овладавање општим и специфичним знањима из области менаџмента и маркетинга геолошких истраживања и менаџмента и маркетинга минералних ресурса.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод у менаџмент и маркетинг минералних ресурса. Менаџмент, маркетинг и минерално-сировински комплекс. Минерални ресурси и геологија, рударство, металургија и пословни процеси. Минерално-сировинска политика, менаџмент и маркетинг минералних ресурса. Геолошка истраживања и потенцијалност минерално-сировинске базе. Рударска индустрија и минерални ресурси. Технологија и минерални ресурси. Утицај минералних ресурса на животну средину. Минерални ресурси света. Минерални ресурси Србије. Легислатива и минерални ресурси. Економски инструменти и минерални ресурси. Информациони системи и менаџент минералних ресурса. Минерални ресурси, функције менаџмента и менаџерско одлучивање.

Практична настава
Уз аудио-визуелну презентацију предметне материје, активно се обрађују анализе случаја кроз дискусионе групе и интерактивно учешће студената, затим се предметна материја разрађује кроз посебне практичне вежбе на илустративним примерима менаџмента и маркетинга минералних ресурса, семинарске радове и врши провера стечених знања кроз тестове/колоквијуме.

Литература:

  1. Blunden J., 1985: Mineral Resources and Their Management, Longman Sc & Tech.
  2. Camus J., Camus J.P., 2002: Management of Mineral Resources: Creating Value in the Mining Business, Soc for Mining Metallurgy.
  3. Јанковић С., Миловановић Д., 1985: Економска геологија и основи економике минералних сировина, Катедра Екон. геол., РГФ, 403 с., Београд.
  4. Јовановић П., 2001: Менаџмент - теорија и пракса, Графослог, Београд.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Уз аудио-визуелну презентацију предметне материје, активно се обрађују анализе случаја кроз дискусионе групе и интерактивно учешће студената, затим се предметна материја разрађује кроз посебне практичне вежбе на илустративним примерима економике најважнијих металичних, неметаличних, енергетских и техногених минералних сировина, семинарске радове и врши провера стечених знања кроз тестове/колоквијуме.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Практична настава 5
Колоквијуми 30
Семинари 20

Додатни услови оцењивања: -