Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 11-12

Кабинет:203
E-mail: radule.tosovic@rgf.bg.ac.rs

Одрживи развој и минерални ресурси

О предмету

Студијски програм: Геологија нафте и гаса (X семестар -DAS), Економска геологија (VIII семестар -DAS)

Назив предмета: Одрживи развој и минерални ресурси

Предавачи: проф. др Радуле Тошовић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Нема

Циљ предмета: Стицање знања о концепту одрживог развоја, индикаторима одрживог коришћења минералних ресурса, превенцији загађења, конзервацији минералних ресурса, као и вези минералног сектора и одрживог равоја.

Исход предмета: Овладавање концептом одрживог развоја. Овладавање знањима о индикаторима одрживог коришћења минералних ресурса, као и знањима о вези минералног сектора и одрживог равоја.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Појам и концепт одрживог развоја. Улога науке и технологије у одрживом развоју минералних ресурса. Препреке у одрживом развоју. Међународни и државни законски прописи и регулативе о заштити животне средине и минерални ресурси. Одрживи развој и ресурси минералних сировина. Агенда 21. Одрживо коришћење ресурса минералних сировина. Политика заштите животне средине и ресурси и резерве минералних сировина. Геолошко-економска оцена и одрживо коришћење ресурса минералних сировина. Индикатори одрживог коришћења ресурса минералних сировина. Локална самопуправа и одрживо коришћење минералних ресурса. Конзервација минералних ресурса у функцији одрживог развоја. Минерални сектор Србије и одрживи развој.

Практична настава
Уз аудио-визуелну презентацију предметне материје, активно се обрађују анализе случаја кроз дискусионе групе и интерактивно учешће студената, затим се предметна материја разрађује кроз посебне практичне вежбе на примерима одрживог коришћења металичних, неметаличних, енерегетских и техногених минералних сировина, семинарске радове и врши провера стечених знања кроз тестове/колоквијуме.

Литература:

  1. Auty R.M., Mikesell R.F., 1988: Sustainable Development in Mineral Economies, Oxford University Press. Otto J., Cordes J., 2000: Sustainable Development and the Future of Mineral Investment, United Nations Publications.
  2. Porter D.R., Platt R.H., 2000: The Practice of Sustainable Development, Urban Land Institute, Washington.
  3. Strake L., 2003: Breaking New Ground: Mining, Minerals and Sustainable Development, Earthscan Publications, London.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Уз аудио-визуелну презентацију предметне материје, активно се обрађују анализе случаја кроз дискусионе групе и интерактивно учешће студената, затим се предметна материја разрађује кроз посебне практичне рачунске и графичке вежбе на илустративним примерима лежишта металичних, неметаличних, енергетских и техногених минералних сировина, семинарске радове и врши провера стечених знања кроз тестове/колоквијуме.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Практична настава 5
Колоквијуми 30
Семинари 20

Додатни услови оцењивања: -