Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-11; четвртак 11-12

Кабинет:266
E-mail: rade.jelenkovic@rgf.bg.ac.rs

Физичка хемија лежишта минералних сировина

О предмету

Студијски програм: Економска геологија (VII семестар -DAS), Петрологија и геохемија (VII семестар -DAS)

Назив предмета: Физичка хемија лежишта минералних сировина

Предавачи: проф. др Раде Јеленковић, мастер Милош Велојић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Стицање знања о физичко-хемијским дијаграмима равнотежних стања, овладавање неопходним нивоом знања из домена физичко-хемијског тумачења услова настанка карактеристичних минералних фаза, парагенеза и минералних асоцијација у ендогеним, егзогеним и метаморфогеним условима.

Исход предмета: Стицање знања из области анализе физичко-хемијских дијаграма равнотежних стања, услова настанка карактеристичних минералних фаза, парагенеза и минералних асоцијација у ендогеном, егзогеном и метаморфогеном стадијуму образовања лежишта минералних сировина. Продубљивање знања из домена генезе лежишта металичних и неметаличних минералних сировина.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Основни појмови и закони физичке хемије, физичко-хемијски процеси и лежишта минералних сировина, Састав материје, Магма, Дефекти у кристалима, Растопи, Фазни дијаграми, Силикатни системи и магматски процеси, Водено силикатни системи, Системи сулфид-вода и хидротермални процеси, силикатно-сулфидно-водени системи и магматски процеси, хидротермални системи, егзогени системи и физичко-хемијски процеси, метаморфни процеси и физичко-хемијски процеси.

Практична настава
T, P, V, E - примери и примена у геологији. Проучавање физичко-хемијских процеса и настанак лежишта минералних сировина. Чврсти раствори и орудњења. Дефекти у кристалима. Конструкција једнокомпонентног и двокомпонентног дијаграма. Конструкција трокомпонентног дијаграма. Магматски процеси. Својства воде. Фракционизација магме. Гасно течне инклузије. Алтерације. Седиментација.

Литература:

  1. Гржетић И., 1996: Физичка хемија у геологији – Физичка хемија лежишта минералних сировина. Универзитет у Београду. Београд. 447 с
  2. Јанковић С., 1981: Лежишта минералних сировина - Генеза рудних лежишта. Рударско-геолошки факултет, Београд. 520 с
  3. Карамата С., 1967: Петрогенеза. Универзитет у Београду. Грађевинска књига. Београд, 323 с

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања, праћена аудио-визуелним методама.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 60
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 10
Колоквијуми 20

Додатни услови оцењивања: -