Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 12-13; четвртак 11-12

Кабинет:265
E-mail: vladimir.simic@rgf.bg.ac.rs

Теренска настава: лежишта минералних сировина

О предмету

Студијски програм: Економска геологија (VIII семестар -DAS)

Назив предмета: Теренска настава: лежишта минералних сировина

Предавачи: проф. др Владимир Симић, доц. др Зоран Миладиновић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 8

Услов: -

Циљ предмета: Стручна пракса је неизоставан и веома значајан део наставе на департману за Економску геологију. Фаворизује се једнодневна теренска настава у ближој околини, али са вишеструким аспектима учења. Од нарочитог значаја је теренска настава која се крајем школске године обавља по рудницима и лежиштима. Циљ стручне праксе је стицање практичних основа за рад на терену, као и допуна теоретског знања стицаног током предавања и вежби.

Исход предмета: Очекивани исходи су оспособљавање студената за самостални рад на терену, као и комплексно сагледавање стручних проблема (теоретске основе, кабинетски и теренски рад).

Садржај предмета:

Теоријска настава

Практична настава
Извођења теренске наставе састоји се од теоретског увода у проблематику. С обзиром да стручна пракса обухвата више предмета, први део односиће се на лежишта металичних минералних сировина, други на лежишта неметаличних минералних сировина, а трећи на лежишта угљева. Полази се од упознавања студената са конкретним лежиштима на којима се одвија стручна пракса, као и општим геолошким и металогенетским карактеристикама ширег подручја. Практична настава састоји се из самосталног рада на терену под надзором наставника и сарадника. Од метода примењиваће се упознавање са теренским методима извођења геолошких радова као што су картирање и документовање рудних изданака, узимање и прелиминарна обрада узорака, као и самостални рад на терену и кабинету, то јест израда елабората теренске наставе. По потреби ће се радити и у одговарајућим лабораторијама. Након обављене теренске наставе студенти су обавезни да овере дневник теренске наставе и урађени елаборат.

Литература:

  1. По потреби зависно од објекта на коме се изводи теренска настава

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања теоретског дела предмета и рад на терену и лабораторији са синтезом резултата у кабинету

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 20
Колоквијуми 30

Додатни услови оцењивања: -