Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 11-12; четвртак 13-14

Кабинет:264
E-mail: aleksandar.kostic@rgf.bg.ac.rs

Геологија нафте

О предмету

Студијски програм: Геологија нафте и гаса (VIII семестар -DAS), Економска геологија (VIII семестар -DAS), Палеонтологија (VIII семестар -DAS), Петрологија и геохемија (VIII семестар -DAS), Регионална геологија (VIII семестар -DAS)

Назив предмета: Геологија нафте

Предавачи: проф. др Александар Костић, мастер Николета Алексић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Лежишта и истраживање нафте и гаса

Циљ предмета: Стицање знања о различитим аспектима и процесима постанка, миграције и акумулације нафте и гаса у седиментним басенима. Сагледавање савремених сазнања из нафтне геологије с акцентом на нафтно-геолошкoj интерпретацији различитих метода истраживања и моделовања лежишта нафте и гаса.

Исход предмета: Овладавање општим и специфичним знањима и вештинама из домена геологије нафте, проблематиком и техникама нафтно-геолошке интерпретације различитих метода истраживања и усвајање потребног знања за даље усавршавање у области процене ресурса и резерви нафте и гаса.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Геологија нафте као научна дисциплина, историјат и области примене. Нафтно-гасни потенцијал седиментних басена: геотермичка еволуција и степен зрелости органске супстанце. Методи прорачуна матурације керогена. Кинтетичкo моделовање трансформације керогена у нафту и гас. Оптичке (микроскопске) и пиролитичке (Rock Eval) методе проучавања матичних стена и интерпретација резултата. Синтеза и корелација података у нафтно-геолошким истраживањима. Mоделовање лежишта нафте и гаса. Примена рачунара у геологији нафте. Стратегије истраживања нафте и гаса у зависности од структурно-тектонског стила басена.

Практична настава
Анализа карактеристичних језгара бушотина, израда сложенијих профила и карата лежишта нафте и гаса. Реконструкција конседиментационе и геотермичке историје. Идентификација и карактеризација керогена и битумена у матичним стенама и уљним шејловима. Интерпретација резултата мерења рефлексије витринита и пиролизе Rock-Eval. Корелација бушотина за нафту и гас. Геолошка интерпретација сеизмичких профила - практични примери.

Литература:

  1. Ерцеговац, М., 2002: Геологија нафте. РГФ, Београд, НИС-Нафтагас, Нови Сад, 463 стр.
  2. Bjorlykke, K., 2010: Petroleum Geoscience: From Sedimentary Environments to Rock Physics.- Springer, 508 p.
  3. Selley, R.C., 1998: Elements of Petroleum Geology. 2nd Ed. Academic Press, San Diego, 470 pp.
  4. Hunt, J.M., 1996: Petroleum Geochemistry and Geology. 2nd Ed.; W.H.Freeman and Co., New York, 743 p.
  5. Tearpock, D.J. & Bischke, R.E., 1991: Applied Subsurface Geological Mapping.- Prentice Hall, PTR, New Jersey, 648 p.
  6. Lowell, J.D., 1985: Structural Styles in Petroleum Exploration.- Penwell, 504 p.
  7. Abreu, V., Neal, J.E., Bohacs, K.M. & Kalbas J.L., (Eds.), 2010: Sequence Stratigraphy of Siliciclastic Systems - The ExxonMobil methodology - Atlas of exercises.- SEPM, Tulsa, Oklahoma, 226 p.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања праћена савременим визуелним презентацијама и примерима. Предавања по позиву стручњака из нафтних компанија (Примена рачунара у моделовању лежишта - 3D сеизмика, Интерпретација сеизмичких профила, Стратегије истраживања). Савладавање градива на вежбама и кроз тестове.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 20
Колоквијуми 20

Додатни услови оцењивања: -