Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-11; четвртак 11-12

Кабинет:266
E-mail: rade.jelenkovic@rgf.bg.ac.rs

Лежишта металичних минералних сировина

О предмету

Студијски програм: Економска геологија (VIII семестар -DAS)

Назив предмета: Лежишта металичних минералних сировина

Предавачи: проф. др Раде Јеленковић, мастер Милош Велојић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Стицање знања о геохемијском циклусу, минералима и рудама, генетским и економским типовима лежишта различитих металичних минералних сировина. Стицање знања о металогенетском развоју, металогенској рејонизацији и епохама стварања лежишта металичних минералних сировина Србије и суседних области као ио геолошким особеностима карактеристичних представника лежишта металичних минералних сировина у свету.

Исход предмета: Савладавање неопходног нивоа теоријских и практичних знања из домена геолошких и економских кареактеристика лежишта различитих металичних минералних сировина. Ствара се основа за изучавање проспекције лежишта металичних минералних сировина, њихово истраживање и геолошко-економску оцену.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Општи појмови о лежиштима металичних минералних сировина. Класификације лежишта металичних минералних сировина. Еволуција лежишта металичних минералних сировина у простору и времену. Лежишта металичних минералних сировина и тектоника плоча. Металогенетска рејонизација, металогенетске провинције и епохе. Средине стварања, регионални металогенетски положаја и епохе стварања лежишта металичних минералних сировина. Геохемијске карактеристике, циклус и дистрибуција, минерали и руде, генетски и економски типови следећих елемената: Fe, Mn, Cr, Ti, V, Ni, Co, Bi, W, Sn, Cu, Mo, Pb-Zn, Sb, Hg, As, Al, Au, Ag, U, Th и платинска група елемената.

Практична настава
Макроскопско и микроскопско препознавање рудних узорака. Анализа економских типова руда и морфолошких типова рудних тела на примерима. Теренска настава: Обилазак значајнијих лежишта металичних минералних сировина Србије. Упознавање са особеностима лежишта и графичком презентацијом изучаваних објеката.

Литература:

  1. Јеленковић Р., 1999: Лежишта металичних минералних сировина. Рударско-геол. фак., Београд, 430 с.
  2. Jonh M. Gilbert, Charles F. Park, 1986: The geology of ore deposits. W.H. Freeman and co. New York. 983 pp.
  3. Evans A., 1993: Ore Geology and Industrail Minerals. University of Leicester, third ed. Blackwell Sci. 389 pp.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Уз класична предавања, која ће бити праћена аудио-визуелним методама, предвиђени су и колоквијуми.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Практична настава 10
Колоквијуми 45

Додатни услови оцењивања: -