Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 11-12

Кабинет:203
E-mail: radule.tosovic@rgf.bg.ac.rs

Економика минералних ресурса

О предмету

Студијски програм: Геологија нафте и гаса (VII семестар -DAS), Економска геологија (VII семестар -DAS), Петрологија и геохемија (VII семестар -DAS), Регионална геологија (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Економика минералних ресурса

Предавачи: проф. др Радуле Тошовић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Нема

Циљ предмета: Стицање знања о економици минералних ресурса, методолошким питањима и конкретним проблемима у примени економских принципа на проблеме минералних ресурса у пракси геолошких истраживања, експлоатације, купо-продаје и потрошње металичних, неметаличних, енергетских и техногених минералних ресурса.

Исход предмета: Овладавање општим и специфичним знањима из области економике минералних ресурса као и примене економских принципа на проблеме минералних ресурса у пракси геолошких истраживања, експлоатације, купо-продаје и потрошње металичних, неметаличних, енергетских, техногених минералних ресурса.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод. Основни појмови из области економике минералних ресурса. Економска улога минералних ресурса, значај за привредни развој, веза са модерном економиком индустрије. Међународна трговина, транзиција и глобализација. Минерална сировина као роба, исцрпљивоост, необновљивост и политика конзервације минералних сировина, понуда минералне индустрије, истраживање тржишта и тржишна равнотежа, међусекторска анализа, предвиђање у минералој индустрији. Тржиште, цене, профит и економска оцена минералних ресурса. Функција и структура минералне индустрије, производни процес, структура и организација, финансирање, власништво. Металичне, неметаличне и енергетске минералне сировине у минералној индустрији и привреди. Државна политика, Економска политика и минерална индустрија. Минерално-сировинска база у друшвеној репродукцији. Репродукција минерално-сировинске базе. Специфичности минералних ресурса у транзиционој привреди, реструктурирању и приватизацији. Утицај минералних ресурса на животну средину и концепт њиховог одрживог коришћења. Саремени и будући трендови у производњи и потрошњи минералних сировина. Научно-технички прогрес и стратегијски значај минералних ресурса.

Практична настава
Анализа геолошко-економске оцене изабраних домаћих и страних лежишта металичних, неметаличних, енергетских, техногених и еколошких минералних сировина.

Литература:

  1. Јанковић С. и Миловановић Д., 1985: Економска геологија и основи економике минералних сировина, Кат. Екон. геол., РГФ, 403 с., Београд.
  2. Rudawsky O., 1986: Mineral Economics: Development and Management of Natural Resources (Develop. in Econ. Geology), Elsevier Science Ltd.
  3. Megill R., 1988: An Introduction to Exploration Economics, Pennwell Books.
  4. Kesler E.S., 1999, Mineral Resources, Economics and the Environment, Maxwell Macmillan International, New York, Oxford, Singapure, Sidney.
  5. Field B.C., 2001, Natural resources Economics: An Introduction, McGraw-Hill.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Уз аудио-визуелну презентацију предметне материје, активно се обрађују анализе случаја кроз дискусионе групе и интерактивно учешће студената, затим се предметна материја разрађује кроз посебне практичне вежбе на илустративним примерима економике најважнијих металичних, неметаличних, енергетских и техногених минералних сировина, семинарске радове и врши провера стечених знања кроз тестове/колоквијуме.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Практична настава 5
Колоквијуми 30
Семинари 20

Додатни услови оцењивања: -