Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 10-13; четвртак 10-13

Кабинет:270
E-mail: dragana.zivotic@rgf.bg.ac.rs

Лабораторијска испитивања минералних сировина

О предмету

Студијски програм: Економска геологија (VII семестар -DAS)

Назив предмета: Лабораторијска испитивања минералних сировина

Предавачи: проф. др Драгана Животић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Циљ овог курса je стицање знања о основним инструменталним методама којима се одређује минерални и хемијски састав минералних сировина као и основним принципима рада уређаја који се у тим испитивањима користе.

Исход предмета: Стечена знања из домена приме инструменталних метода којима се одређује минерални и хемијски састав минералних сировина, као и са основним принципима рада уређаја који се у тим испитивањима користе.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Мерне јединице у аналитици, врсте узорака, припрема и чување узорака, закони у аналитици, општи аналитички појмови, физичко-механиче и аналитичке методе испитивања, аналитичко хемијске методе, делови аналитичке опреме, инструменталне методе, одређивање најадекватније аналитичке методе, вредновање аналитичких података и акредитација лабораторије.

Практична настава
Одређивање врсте минералних сировина. Детерминација минералних сировина бинакуларном лупом. Детерминација руда, стена и минерала.

Литература:

  1. Reed S.J. B., 2005: Electron Microprobe Analysis and Scanning Electron Microscopy in Geology. Cambridge University Press, 192 pp + plates, www.cambridge.org/9780521848756
  2. SMITH, M. R. & COLHS, L. (eds) 2001. Aggregates: Sand, gravel and crushed rock aggregates for construction purposes. Geological Society, London, Engineering Geology Special Publications, 17.
  3. Settle, F.A. (ed): 1997: Handbook of Instrumental Techniques for Analytical Chemistry. Prentice Hall PTR, 994 pp.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања праћена савременим визуелним презентацијама и примерима. Савладавање градива на вежбама и кроз тестове.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Практична настава 5
Колоквијуми 20
Семинари 30

Додатни услови оцењивања: -