Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-11; четвртак 11-12

Кабинет:266
E-mail: rade.jelenkovic@rgf.bg.ac.rs

Генеза рудних лежишта

О предмету

Студијски програм: Економска геологија (VII семестар -DAS)

Назив предмета: Генеза рудних лежишта

Предавачи: проф. др Раде Јеленковић, мастер Милош Велојић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: -

Циљ предмета: Стицање знања о генетским типовима лежишта минералних сировина и генетским моделима њиховог стварања. Стицање фундаменталних знања из домена генетског моделовања лежишта металичних и неметаличних минералних сировина.

Исход предмета: Овладавање знањима из области генезе рудних лежишта, упознавање са генетским моделима стварања лежишта, методама које се примењују при изучавању генезе лежишта и интерпретацијом података. Проширење нивоа знања из области науке о лежиштима минералних сировина. Ствара се неопходна основа за разумевање предмета Лежишта металичних минералних сировина и Лежишта неметаличних минералних сировина, Проспекција лежишта минералних сировина и Металогенетске анализе.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод. Општи појмови о лежиштима минералних сировина. Еволуција лежишта минералних сировина у простору и времену. Металогенетске јединице и епохе. Минерални и елементарни састав рудних тела. Склоп руде. Анализа генетских модела следећих серија, група и класа лежишта минералних сировина: 1-Ендогена лежишта минералних сировина: а- магматска (лежишта ликвидних сегрегата, лежишта кристализационих диференцијата, инјекциона лежишта), б- прелазна магматско-хидротермална (карбонатитска лежишта, пегматитска лежишта), б- постмагматска лежишта (скарновска лежишта, грајзенска и албититска лежишта, лежишта везана са гранитоидним комплексима, лежишта везана са вулканогеним комплексима, вулканска лежишта, хидротермална вулканогено-седиментна лежишта, порфирска лежишта, нискотемпературна немагматогена лежишта). 2- Егзогена лежишта минералних сировина: а- лежишта распадања (латеритска лежишта, инфилтрациона лежишта, лежишта прображавања), б- седиментна лежишта (лежишта механичких седимената, хемијских седимената, биогена седиментна лежишта. 3- Метаморогена лежишта минералних сировина: метаморфна, метаморфисана, ултраметаморфна.

Практична настава
Приказ и анализа карактеристичних представника металичних и неметаличних лежишта минералних сировина у свету и приказ модела њиховог стварања. Упознавање са графичком и текстуалном документацијом везаном за изабране представнике лежишта минералних сировина. Макроскопска детерминација рудних узорака ради сагледавања карактеристика битних за генетска тумачења.

Литература:

  1. Гржетић И., 1996: Физичка хемија у геологији – Физичка хемија лежишта минералних сировина. Универзитет у Београду. Београд. 447 с
  2. Јанковић С., 1981: Лежишта минералних сировина - Генеза рудних лежишта. Рударско-геолошки факултет, Београд. 520 с
  3. Evans A., 1993: Ore Geology and Industrail Minerals. University of Leicester, third edition. Blackwell Science. 389 pp.
  4. Gilbert J., Park F., 1986: The geology of ore deposits. W.H. Freeman and Company. New York. 983 pp.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања, праћена аудио-визуелним методама.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 60
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 10
Колоквијуми 20

Додатни услови оцењивања: -