Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-12

Кабинет:219
E-mail: meri.ganic@rgf.bg.ac.rs

Стратиграфија Паратетиса

О предмету

Студијски програм: Геологија нафте и гаса (VII семестар -DAS), Минералогија и кристалографија (VII семестар -DAS), Палеонтологија (VII семестар -DAS), Петрологија и геохемија (VII семестар -DAS), Регионална геологија (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Стратиграфија Паратетиса

Предавачи: проф. др Мери Ганић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са настанком и развојем мора Паратетиса за време неогена

Исход предмета: Способност препознавања и издвајања јединица неогена на простору Србије, као и могућност поређења са осталим деловима простора које је плавио море Паратетис.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Историја и услови стварања Паратетиса; Стратиграфија моласних басена за време олигоцена у периалпским и перикарпатским областима; Стратиграфија доњег миоцена у западном и централном Паратетису; Тектонски услови и карактеристике, палеонтолошке особине и комуникација са Тетисом; Стратиграфија доњег миоцена источног дела Паратетиса, Дакијски басен, Црноморски и Каспијско-аралски басен; Тектоника, палеонтолошке и палеогеографске особине; Услови стварања Панонског басена, стратиграфија, тектоника, палеогеографија и палеонтолошке особине тог простора; Стратиграфија средњег миоцена западних и северних делова Паратетиса; Стратиграфија средњег миоцена централних делова Паратетиса; област Панонског басена транскарпатски мореуз, западни део Дакијског басена; Источни Паратетис у време средњег миоцена; Стратиграфија горњег миоцена централног и источног дела Паратетиса; Стратиграфија плиоцена Паратетиса, тектоника, палеогеографске и палеонтолошке особине

Практична настава
Вежбе прате предавања и изводе се у виду задатака који омогућавају да студент самосталним радом савлада предвиђени програм. Нарочито се пажња поклања краћим теренским радовима, који омогућавају студенту да се упозна са појединим типским локалностима и њиховим литолошким и палеонтолошким особинама.

Литература:

  1. Стевановић, П. 1982: Историјска геологија, Кенозоик; Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду (одабрана поглавља)
  2. Ganić M., Rundić Lj., Knežević S., and Cvetkov V. 2010: Late Miocene Lake Pannon marls from the Filijala open pit (Beocin, northern Serbia) – new geological and paleomagnetic data. Geol .An. Balk. Pol., 71, 95-108.
  3. Rundić ,Lј., Ganić M., Knežević S., Soliman, A., 2011. Upper Miocene Pannonian sediments from Belgrade (Serbia) – new evidence and paleoenvironmental considerations. Geologica Carpathica, 62/3: 267-278
  4. анић М., Лазић М., Кнежевић С. И Рундића Љ., 2012: Геолошки и инжињерско-геолошки услови услови формирања клизишта у цементним лапорцима на ПК „Филијала“, Беочин, Подземни радови, 47-59 (107-119) (in Serbian and English), Београд

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Настава се изводи у виду предавања и видео презентација материје,као и предавања на терну, ради бољег упознавања са јединицама на нашој територији.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 15
Практична настава 15
Колоквијуми 10
Семинари 20

Додатни услови оцењивања: -