Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 10-12

Кабинет:322
E-mail: marinko.toljic@rgf.bg.ac.rs

Тектоника 2

О предмету

Студијски програм: Регионална геологија (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Тектоника 2

Предавачи: проф. др Маринко Тољић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са различитим тектонским стиловима и њиховим структурним садржајима.

Исход предмета: Стицање теоријских и практичних знања о вези глобалних тектонских елемената и локалних тектонских система и примена при различитим геолошким истраживањима.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод, геолошка грађа океанских простора, грађа орогених појасева, грађа континенталних платформи, грађа континенталних обода. Корелација савремених тектонских амбијената и њихових фосилних еквивалената. Показни и практични проблеми, самостални семинарски радови по изабраним темама, консултације и дискусија о могућностима корелације савремених и фосилних тектонских система.

Литература:

  1. Маровић, М., 2005. Геотектоника, РГФ – ауторизована скрипта, Београд.
  2. Moores, E. & Twiss, R., 1999. Tectonics. W.H. Freeman & Co.
  3. Park, R.G., 1988. Geological Structures and Moving Plates, Blackie Academic & Professional, Glasgow.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
1 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања праћена аудио-визуелним презентацијама и вежбе-самостална обрада и презентација одабраних тема, консултације и дискусије о практичним проблемима.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 70
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 20

Додатни услови оцењивања: -