Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 14-16

Кабинет:218
E-mail: ljupko.rundic@rgf.bg.ac.rs

Стратиграфија континентално језерског терцијара

О предмету

Студијски програм: Палеонтологија (VIII семестар -DAS), Петрологија и геохемија (VII семестар -DAS), Регионална геологија (VIII семестар -DAS)

Назив предмета: Стратиграфија континентално језерског терцијара

Предавачи: проф. др Љупко Рундић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са настанком и развојем континентално-језерских творевина за време неогена

Исход предмета: Способност препознавања и издвајања јединица неогена на простору Србије, израда локалних стратиграфских стубова и профила, као и могућност поређења са сличним формацијама у околини

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод у стратиграфију Терцијара Србије. Приказ стратиграфских оделјака Србије и њихово распрострањење у Србији. Основне геолошке и стратиграфске карактеристике неких језерских басена олигоцена у Србији. Регионални преглед развића миоценских језерско-континенталних творевина. Регионални преглед важнијих миоценских језерско-континенталних басена Србије и суседних области: Војводина: Фрушка гора („врдничка серија“); језерско-континенталне наслаге доњег миоцена у бушотинама у Војводини. Шумадија: околина Београда („сланачка серија“), Шумадија (Аранђеловачки, Качерско-јасенички, Крагујевачки, Левачки басен, Гружански басен и др.). Поморавље и средишња Србија Западно-моравски басен, Ваљевско-мионички басен, Прањански, Пожешки басен; Поморавље Јужне Мораве Интракарпатски басени у источној и југоисточној Србији; Језерски плиоцен у Србији

Практична настава
Израда задатака који прате теоријску наставу, радом на скицама распрострањења, изради локаних стубова и профила.

Литература:

  1. Ћирић Б., 1996: Геологија Србије- грађа и развој земљине коре- Геокарта, 273 стр., Београд
  2. Димитријевић М.Д., 1995: Геологија Југославије.: Геоинститут и БАРЕКС, Београд, 2о5 стр. Београд.
  3. Пектовић К. и др. 1975: Геологија Србије-Стратиграфија, кенозоик, РГФ Универзитета у Београду, Београд

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: -

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 15
Практична настава 15
Колоквијуми 30

Додатни услови оцењивања: -