Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:322
E-mail: uros.stojadinovic@rgf.bg.ac.rs

Неотектоника

О предмету

Студијски програм: Палеонтологија (VIII семестар -DAS), Регионална геологија (VIII семестар -DAS)

Назив предмета: Неотектоника

Предавачи: доц. др Урош Стојадиновић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Циљ овог курса је упознавање са најновијим покретима Земљине коре, при чему студенти стичу сазнања применљива у проучавању стабилности терена, његове сеизмичности и рељефних карактеристика.

Исход предмета: Оспособљеност студената за самостално и целовито сагледавање проблема везаних за неотектонику и решавање проблема применом основних метода неотектонских истраживања.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Општи појмови, методе истраживања, методе даљинске детекције, геолошке методе, геоморфолошке методе, геофизичке методе, геофизичке методе у истраживању савремених тектонских покрета, геодетске методе, хидролошке и хидрогеолошке методе, историјско-археолошки подаци као индикатори најновијих тектонских покрета, графичко приказивање неотектонских покрета, геодинамика најновијих покрета земљине коре, примена неотектонских истраживања

Практична настава
Решавање практичних проблема применом различитих метода и поступака. Израда и интерпретација различитих морфометријских карата. Анализа морфолошких индикатора неотектонске активности. Неотектонска интерпретација структурних и палеоструктурних потповршинских карата. Израда неотектонске карте.

Литература:

  1. Маровић, М., Неотектоника, интерна скрипта
  2. Keeler, E. and Pinter, N., 1996. Active Tectonics, Prentice Hall
  3. Burbank, D. and Anderson, R., 2001. Tectonic Geomorphology, Blackwell Science

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Уз предавања екс катедра, која ће бити праћена аудио-визуелном презентацијом, предвиђена су и вежбања, конципирана на бази решавања практичних проблема које захтева самостално ангажовање студената

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Практична настава 30
Семинари 20

Додатни услови оцењивања: -