Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:322
E-mail: uros.stojadinovic@rgf.bg.ac.rs

Геологија југоисточне Европе

О предмету

Студијски програм: Геологија нафте и гаса (VII семестар -DAS), Палеонтологија (IX семестар -DAS), Регионална геологија (VII семестар -DAS)

Назив предмета: Геологија југоисточне Европе

Предавачи: доц. др Урош Стојадиновић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 3

Услов: -

Циљ предмета: Циљ овог курса је упознавање са геолошком грађом ширег оквира Србије и упознавање корелативних елемената тектонских ентитета развијених на подручју Србије са тектонским садржајима у ширем окружењу.

Исход предмета: Студенти стичу сазнања битна за разумевање тектонске еволуције југоисточне Европе и корелацију крупних тектонских јединица у домену Алпа, Динарида, Карпато-балканида и већих басена југоисточне Европе.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Основна својства европске литосфере. Положај ЈИ-Европе у склопу европског континента, главни убрани системи ЈИ-Европе, главне тектоностратиграфске јединице: Алпи, Карпати, Карпато-балканиди Србије, Балканиди, Динариди, Српско-македонска маса, Албаниди, Хелениди, Апенини, Тектоно-стратиграфски садржаји и еволуција крупних басена ЈИ-Европе (Јадрански, Панонски, Влашко-понтски, Егејски и Тиренски).

Практична настава
Вежбања конципирана на бази самосталне обраде и презентације одабраних тема, консултације и дискусија о тектонској еволуцији простора Србије у тектонском контексту ЈИ Европе и вези тектонске контроле економске потенцијалности појединих тектонских јединица и басенских домена.

Литература:

  1. Маровић, М., 2001: Геологија Југославије, интерна скрипта - РГФ, Београд.
  2. Димитријевић, М., 1995. Геологија Југославије. Геоинститут, Барекс. Београд.
  3. Schmid, S., Bernoulli, D., Fügenschuh, B., Matenco, L., Schefer, S., Schuster, R., Tischler, M. and Ustaszewski, K., 2008. The Alpine-Carpathian-Dinaridic orogenic system: correlation and evolution of tectonic units. Swiss Journal of Geosciences, 101, 139

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Предавања праћена аудио-визуелним презентацијама и вежбе-самостална обрада и презентација одабраних тема, консултације и дискусије о практичним проблемима.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 70
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Семинари 20

Додатни услови оцењивања: -