Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

Понедељак 10-12

Кабинет:516
E-mail: dejan.radivojevic@rgf.bg.ac.rs

Геологија света

О предмету

Студијски програм: Палеонтологија (IX семестар -DAS), Регионална геологија (VII семестар -DAS)

Назив предмета: Геологија света

Предавачи: доц. др Дејан Радивојевић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 3

Услов: нема

Циљ предмета: Циљ предмета ГЕОЛОГИЈА СВЕТА је да студент овлада савременим знањима из геолошке грађе, превасходно стратиграфије наше планете, да кроз низ класичних примера светске геологије допринесе усавршавању сазнања о геолошкој грађи Србије. Поред тога треба да развије способност посматрања, апстраховања и решавања геолошких проблема.

Исход предмета: Упознавање студената са најважнијим чињеницама регионалне геологије наше планете, њеном улогом и значајем за упознавање геолошке грађе одређеног простора. Упознавање са најновијим методама које се при томе користе, као и упознавање са њиховом практичном применом у тумачењу геолошке грађе.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Теоријска настава: Општа геолошка грађа планете. Опште карактеристике геолошке грађе појединих континената: Европе, северне и јужне Америке, Азије, Аустралије и Антарктика. Стратиграфске особине и основне црте тектонике. За сваки континент појединачно морфологија, стратиграфски преглед са основним литостратиграфским јединицама, тектонске карактеристике. синтезни геолошки стубови, тектонска рејонизација, геолошка еволуција и економски значај постојећих минералних сировина.

Практична настава
Практична настава Опште карактеристике геолошке грађе појединих области. Израда карата, стратиграфских стубова и геолошких профила, како крупнијих целина тако и појединих инетресантних локалитета.

Литература:

  1. Херак, М., 1978: Геологија.- Школска књига, 432 стр., Загреб..
  2. Интернет: http://www.geology-of-the-world.com

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: -

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 10
Колоквијуми 40

Додатни услови оцењивања: -