Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-12

Кабинет:219
E-mail: meri.ganic@rgf.bg.ac.rs

Геодиверзитет

О предмету

Студијски програм: Палеонтологија (IX семестар -DAS), Регионална геологија (VII семестар -DAS)

Назив предмета: Геодиверзитет

Предавачи: проф. др Мери Ганић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 3

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са абиотским разноврсностима планете Земље, зависности од геолошких чинилаца, међусобни утицај био и геодиверзитета и начин нјеговог очувања.

Исход предмета: Схватање значаја распознавања, издвајања, очувања и одржавања неорганског и органског дела природе као целине. Могућност искоришћења ресурса геодиверзитета и начин заштите.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Дефиниција геодиверзитета; Разноврсности планете Земље; Биодиверзитет и геодиверзитет, као биотске и абиотске разноврсности; Геолошки чиниоци који утичу на геолошгу разноврсност ) историјски развој Земље, ендогени и егзогени процеси који су утицали на геодиверзитет; Међусобни утицаји геодиверзитета и биодиверзитета и производи тих утицаја; Вредности геодиверзитета; суштинске и постојеће, културне вредности, естетске, економске, функционалне, истраживачке и едукативне; Геохронолошке јединице као елеменат геодиверзитета; Тектонске структуре као елеменат геодиверзитета; Егзогени процеси као елементи геодиверзитета; Стене, минерали и фосили као елеменат геодиверзитета; Угроженост геодиверзитета: експлоатација минералних сировина, рестаурације копова и каменолома; Урбанизација, заштита од обалске ерозије, заштита шума и пошумљавање, агрикултуре, рекреација и туризам, климатске промене и промене нивоа мора, пожари и војне активности; Конзервација геодиверзитета; заштићене области у Србији и законска регулатива; Проучавање и заштита геодиверзитета у земљама Европе и у окружењу

Практична настава
Вежбе прате предавања и изводе се у виду задатака који омогућавају да студент самосталним радом (семинарима) савлада предвиђени програм. Нарочито се пажња поклања практичном, односно теренском раду, на којима се студент обучава самосталном раду.

Литература:

  1. Geodiversity and the minerals industry; Conseving our geological heritage – English Nature Enquiry Service (WWW.english.-nature.org.uk)
  2. Geodiversity - veluing and conserving abiotic nature, Murray Gray
  3. Knežević, S., Ganić, M. 2008. Geological survey of River Island “Veliko Ratno ostrvo” at the confluence of rivers Sava and Danube. Compte rendus of SGS (2007), 101-111.
  4. Rundić Lј., Knežević S., Ganić M., 2008: 2008 – Međunarodna godina Planeta Zemlja. Zaštita prirode, vol. 60, br. 1-2, 723-732
  5. Рундић Љ., Кнежевић С., Бањац, Н., Ганић, М., Миловановић Д., Рабреновић Д. 2010: Геолошки објекти и појаве као интегрални део природне и културне баштине града Београда. Зборник радова 15.конгрес геолога Србије, 711-717

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Настава се изводи у виду предавања (видео презентације) и посебних предавања по позиву специјалиста за поједине одељке.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 15
Практична настава 15
Семинари 30

Додатни услови оцењивања: -