Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

Понедељак 10-12

Кабинет:516
E-mail: dejan.radivojevic@rgf.bg.ac.rs

Стратиграфија Динарида Србије

О предмету

Студијски програм: Палеонтологија (VIII семестар -DAS), Петрологија и геохемија (VIII семестар -DAS), Регионална геологија (VIII семестар -DAS)

Назив предмета: Стратиграфија Динарида Србије

Предавачи: доц. др Дејан Радивојевић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: нема

Циљ предмета: Циљ предмета СТРАТИГРАФИЈА ДИНАРИДА је да студент овлада савременим знањима из стратиграфије Динарида Србије, да допринесе употпуњавању слике о геолошкој грађи Србије. Поред тога треба да усаврши способност посматрања, апстраховања и закључивања у решавању појединих конкретних стратиграфских проблема везаних за Динариде.

Исход предмета: Упознавање студената са најважнијим знањима из области стратиграфије, Западних делова Србије. Примена принципа стратиграфске клсификације са конкретним примерима у Динаридима. Оспособљавање за коришћење знања из стратиграфије за објашњавање геолошке грађе Западне Србије.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Елементарне чињенице о хроностратиграфским јединицама констатованим у динаридима. Домаћи хроно и фацијални стратотипови, њихов значај за одређивање положаја Србије у геотектонском смислу у појединим временским одељцима. Специфичне карактеристике најкрупнијих стратиграфских јединица на територији западне Србије. Формације које се издавајуј на датом подручју, њихов значај, особине и распрострањење. Палеонтолошки садржај и његов значај за наведене формације. Посебан осврт на фосилоносне локалитете и њихов стратиграфски значај.

Практична настава
Цртање геолошких стубова појединих локалитета и обележавање одговарајућих подручја на картама. Цртање синтезних геолошких стубова и њихово тумачење. Нарочити осврт на карактер специфичних асоцијација фауне и њен значај за корелацију, реконструкцију средине и одређивање геолошке старости творевина.

Литература:

  1. Анђелковић, М., 1978: Стратиграфија Југославије - палеозоик и мезозоик.- Минерва, 1017 стр., Суботица-Београд.
  2. Ћирић, Б. 1996: Геологија Србије - грађа и развој земљине коре.- Геокарта, 273 стр., Београд.
  3. Димитријевић, М. Д., 1995: Геологија Југославије.- Геоинститут и БАРЕX, Београд, 205 стр, Београд.
  4. Петковић, К. (ур.) Геологија Србије, књ. II, Стратиграфија. ИРГиП., Руд.-геол. фак., Унив. Београду, Београд.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
1 2 0 0

Метода извођења наставе: -

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 15
Практична настава 15
Колоквијуми 20

Додатни услови оцењивања: -