Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-12

Кабинет:219
E-mail: meri.ganic@rgf.bg.ac.rs

Стратиграфија Карпато-Балканида

О предмету

Студијски програм: Минералогија и кристалографија (VII семестар -DAS), Палеонтологија (VII семестар -DAS), Петрологија и геохемија (VII семестар -DAS), Регионална геологија (VII семестар -DAS)

Назив предмета: Стратиграфија Карпато-Балканида

Предавачи: проф. др Мери Ганић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Детаљно упознавање са основним структурно-тектонским јединицама Карпато-балканида, упоснавање са литостратиграфским карактеристикама наведених јединица.

Исход предмета: Након савладаног курса, студент треба да познаје литостратиграфске карактеристике главних јединице Карпато-балканида Србије.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Проучавање палеогеографских и стратиграфских карактеристика у Карпато-балканидима, своди се на детаљном опису главних структурно-фацијалних зона и њиховим међусобним односима. Свака структурно-тектонска јединица приказана је кроз историјско-геолошки развој, почев о прекамбрије до најмлађих одељака.

Практична настава
Вежбе,самостални рад кроз графичку израду локалних литостратиграфских стубова,теренска настава у наставној бази

Литература:

  1. Анђелковић М., 1978: Стратиграфија Југославије. Унив. уџбеник, 1-1017, Минерва, Суботица
  2. Петковић В., 1925: Историјска геологија-стратиграфија. Државна штампа Краљевине СХС,, 365 стр., Београд
  3. Петковић В., 1935: Геологија источне Србије, I. Посебна изданја СКА, 105, 28, Београд.
  4. Бањац Н., Стратиграфија Југославије, уџбеник, 234 стр., Београд
  5. Остала стручна литература, монографије и докторске дисертације

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
1 2 0 0

Метода извођења наставе: Усмено и графичко приказивање и видеопрезентација

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 45
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Практична настава 20
Колоквијуми 15
Семинари 15

Додатни услови оцењивања: -