Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 10-12

Кабинет:322
E-mail: marinko.toljic@rgf.bg.ac.rs

Геолошко картирање 2

О предмету

Студијски програм: Регионална геологија (VII семестар -DAS)

Назив предмета: Геолошко картирање 2

Предавачи: проф. др Маринко Тољић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 7

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са теренским радом у геолошки специфичним теренима, методе картирања седиментних, магматских, метаморфних стена и сложених тектонских комплекса, интерпретација геолошких мапа различитих размера и намена.

Исход предмета: Oспособљеност за геолошко картирање тектонских сложених терена, методика геолошког картирања подручја изграђених од седиментних, магматских и метаморфних стена и израду геолошких мапа и геолошких планова различите намене са пратећим текстуално-графичким објашњењима.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Картирање седиментних стена. Литофацијалне и друге специјалне карте. Картирање турбидита и флишних формација. Картирање меланжа и сродних формација. Картирање квартарних творевина. Картирање магматских стена. Картирање вулканских стена. Картирање метаморфних стена. Тектонска истраживања током геолошког картирања. Израда геолошких планова различитих намена. Дигитални аквизициони системи. Геолошка карта и базе података. Геолошка карта у ГИС окружењу. Дигитална геолошка графика.

Практична настава
Анализа сложених геолошких карата. Анализа тектонски сложених терена. Конструкција структурних карата и карата изопаха и изохора. Анализа палеотранспорта. Израда локалног геолошког стуба. Израда сложених геолошких карата за терене различите геолошке грађе. Израда сложене геолошке карте и пратећег Тумача на бази документације. Геолошка карта, базе података и ГИС, Израда геолошке графике у различитом софтверском окружењу.

Литература:

  1. Димитријевић, М.Д., 1978. Геолошко картирање. ИЦС, Београд.
  2. Ђоковић И., Геолошко картирање, Ауторизована Скрипта, РГФ, Београд.
  3. Ђоковић И., Тољић М. , 2009. Практикум из геолошког картирања, РГФ-ЛГК, Београд.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 3 0 0

Метода извођења наставе: Предавања праћена аудио-визуелним презентацијама и вежбе, примери из праксе, консултације и дискусије о практичним проблемима.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 20
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 20

Додатни услови оцењивања: -