Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 12-14

Кабинет:214
E-mail: katarina.bogicevic@rgf.bg.ac.rs

Увод у еволуцију

О предмету

Студијски програм: Палеонтологија (V семестар -OAS), Регионална геологија (V семестар -OAS)

Назив предмета: Увод у еволуцију

Предавачи: проф. др Катарина Богићевић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са основама теорије еволуције, схватањима пре Дарвина, као и савременој синтези

Исход предмета: Студент ће се упознати са историјом идеје о еволуцији; настанком теорије еволуције природним одабирањем и каснијим развојем ове теорије. Нарочит нагласак ће бити стављен на везу еволуције и генетике, као и на негативне последице до којих је довело погрешно тумачење Дарвинове теорије. После овог курса студент ће бити у стању да самостално дискутује о многим актуелним научним проблемима, као и да аргументовано учествује у расправама о еволуцији.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Развој идеја о настанку живих бића у прошлости - креационистичке идеје; еволуционисти пре Дарвина. Дарвинов живот и рад, објављивање "Постанка врста". Алфред Волас. Реакције на теорију еволуције у 19. и 20. веку. Мендел и оснивање генетике. Механизми еволуције - мутације, варијације, миграције, природно одабирање, генетички дрифт. Концепт врсте и специјација (филетички градуализам и испрекидана равнотежа). Филогенетика. Макроеволуција. Погрешне примене Дарвинове теорије. Однос еволуције и религије.

Практична настава
Гледање документарних филмова о еволуцији, дискусије о актуелним темама, излагање студентских семинарских радова

Литература:

  1. Stojković, B., Tucić, N. 2009. Darvinijana. Službeni glasnik, Beograd, 136 str.
  2. Miler, Dž., Van Lun B. 2004. Darvin za početnike. Hinaki, Beograd, 174 str.
  3. Tucić N. 1999. Evolucija, čovek i društvo. Dosije i Alternativna akademska obrazovna mreža, Beograd, 221 str.
  4. Darvin, Č. Postanak vrsta (brojna izdanja).

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања уз Power Point презентације; гледање документарних и едукативних филмова; израда семинарских радова.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 20
Усмени испит 20
Предиспитне обавезе Поена
Колоквијуми 40
Семинари 20

Додатни услови оцењивања: -