Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 12-13; четвртак 11-12

Кабинет:265
E-mail: vladimir.simic@rgf.bg.ac.rs

Методе истраживања лежишта минералних сировина

О предмету

Студијски програм: Економска геологија (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Методе истраживања лежишта минералних сировина

Предавачи: проф. др Владимир Симић, мастер Милош Велојић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Циљ предмета је стицање знања о геолошким параметрима лежишта, основама методике, техничким средствима и системима проспекције и истраживања, документовању резултата проспекције и истраживања лежишта, као и овладавањем теоријским знањима везаним за опробавање минералних сировина.

Исход предмета: Овладавање методама проспекције и истраживања лежишта чврстих минералних ресурса, техничким средствима и системима истраживања, документовањем истраживања и моделовањем резултата истраживања, као и овладавање теоријским и практичним знањима везаним за израду геолошке документације на рудницима и опробавање минералних сировина.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Проспекција и истраживање лежишта минералних сировина, основни геолошки параметри лежишта, принципи и стадијуми истраживања, принципи и поступци оконтуривања лежишта. Прогнозна геометризација контура рудних тела. Истражне линије, пресеци и мреже. Техничка средства у геолошким истраживањима. Системи и методика истраживања. Документација истражних радова и истраживања. Дефиниција, предмет и методе рудничке геологије. Геолошка документација, документовање и геолошко картирање на рудницима. Методе опробавања, класификације метода. Избор методе узимања проба. Губици и разблажења. Класификација губитака.

Практична настава
Графичко приказивање облика, димензија и положаја-залегања рудних тела на плановима, профилима и пројекцијама. Израда рачунских и графичких задатака везаних за геолошко документовање, опробавање. Практичан рад на картирању школског рудника.

Литература:

  1. Evans A. (Ed.), 1995: Introduction to Mineral Exploration. 396 pр.
  2. Krejter V.M., 1969: Poiski i razvedka mestoroždenij poleznyh iskopaemyh. Nedra. Moskva. 384 str.
  3. Kužvart M., Bohmer M., 1986: Prospecting and Exploration of Mineral Deposits. Czechoslovak Academy of Sciences., Praha. 512 p.
  4. Стајевић Б., 2002: Пројектовање и истраживање лежишта чврстих минералних сировина - графичко пројектовање и геометризација. Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду, Београд. 270 стр.
  5. Илић М., 2003: Методе истраживања лежишта неметаличних минералних сировина. Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет, Београд. 250 стр.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања, уз примену мултимедијалних презентација и интерактивно учешће студената. Предвиђени су и теренски радови.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Практична настава 15
Колоквијуми 40

Додатни услови оцењивања: -