Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда – го 10-12;петак - хг 10-12

Кабинет:719
E-mail: danica.sreckovic@rgf.bg.ac.rs

Теренска настава из Петрологије

О предмету

Студијски програм: Геологија (IV семестар -OAS)

Назив предмета: Теренска настава из Петрологије

Предавачи: проф. др Даница Срећковић Батоћанин, мастер Бојан Костић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: нема

Циљ предмета: Упознавање са радом на терену, геолошком опремом и подацима које у тој фази истраживања треба прикупити.Теренска настава обавља се на инструктивним профилима магматских, метаморфних и седиментних стена.

Исход предмета: Оспособљавање за практичан рад на терену. Макроскопска одредба врсте стена, основних елемената склопа, односа са суседним јединицама.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Теренска истраживања. Основни геолошки подаци о изабраним локалитетима.

Практична настава
Макроскопска детерминација стена. Мерење елемената склопа. Израда профила или геолошких стубова. Израда теренског дневника.

Литература:

  1. Основне геолошке карте и Тумачи ѕа ОГК 1:100.000

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
1 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања директно на изданцима и практична вежба

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 50

Додатни услови оцењивања: -