Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

Понедељак 11-12

Кабинет:
E-mail: dejan.prelevic@rgf.bg.ac.rs

Геохемија

О предмету

Студијски програм: Геологија (IV семестар -OAS)

Назив предмета: Геохемија

Предавачи: проф. др Дејан Прелевић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: нема

Циљ предмета: Стицање сазнања о основним принципима геохемије, диференцијаци хемијских елемената приобразовању геосфера и током геолошке историје Земље, расподели и садржају хемијских елемената и изотопа у литосфери, хидросфери, атмосфери и биосфери и геохемијским циклусима.

Исход предмета: Оспособљавање за разумевање генезе минерала, стена и минералних лежишта и процеса у животној средини у вишим нивоима студија и посебно примену геохемијски приципа у пракси нарочито при испитивањима карактера и загађења животне средине

Садржај предмета:

Теоријска настава
Основни принципи геохемије. Састав, старост и порекло Земље, соларног система и космоса. Геохемијски процеси и диференцијација хемијских елемената. Геохемија геосфера. Геохемија магматских стена и магматогених процеса. Геохемија седиментних стена и седиментогенезе. Геохемија метаморфних стена и метаморфизма. Геохемија хидросфере и хидрогеохемијски процеси. Геохемија атмосфере и атмогеохемијски процеси. Геохемија биосфере – жива материја, биогеохемијски процеси, органогени седименти. Геохемијски циклуси. Историјска геохемија.

Практична настава
Вежбе прате програм предавања а обухватају и различите геохемијске прорачуне

Литература:

  1. Максимовић, З., 1965: Геохемија – скрипта, РГФ Београд, 222, Београд;
  2. Публиковани радови

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 0 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања праћена аудио-визуелним методама, ДВД пројекцијама, постављање задатака, непосредан рад студената

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 10
Колоквијуми 50

Додатни услови оцењивања: -