Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

Понедељак 10-12

Кабинет:516
E-mail: dejan.radivojevic@rgf.bg.ac.rs

Историјска геологија А

О предмету

Студијски програм: Геологија (IV семестар -OAS)

Назив предмета: Историјска геологија А

Предавачи: доц. др Дејан Радивојевић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: ОПШТА СТРАТИГРАФИЈА

Циљ предмета: Циљ овог курса је упознавање са историјским развојем и еволуцијом Земљине коре и наше планете почевши од космичке и геолошке фазе па до савременог доба.

Исход предмета: Спознаја о најважнијим органским и неорганским променама, процесима и догађајима током дуге геолошке историје планете Земље и оспособљеност за каснија детаљнија историјско-геолошка истраживања.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Предмет истраживања. Дефиниција и однос према другим геолошким дисциплинама. Историјат развоја. Космичка и геолошка фаза у развоју наше планете. Историја Земље у Архаику и Протерозоику и главне тектонске, биостратиграфске и палеогеографске особине на класичним локалитетима у Европи. Еволуција планете у Палеозоику и главне тектонске, биостратиграфске и палеогеографске особине на класичним локалитетима у Европи. Геолошка историја планете у Мезозоику, главне тектонске, биостратиграфске и палеогеографске особине, најважнији глобални догађаји и значај. Еволуција планете у Кенозоику Европе и главне тектонске, биостратиграфске и палеогеографске карактеристике. Појава, еволуција и нестанак епиконтиненталног мора Паратетиса. Основне карактеристике квартарних наслага Европе. Плеистоценска ледена доба, промене климе, појава хоминида и њихов значај.

Практична настава
Раде се практични задаци (цртање стратиграфских стубова, локалних профила). Предвиђена је и израда самосталних задатака, уз практичан рад на терену и у стратиграфској збирци.

Литература:

  1. Д. Рабреновић, С. Кнежевић и Љ. Рундић, 2003: Историјска геологија.- РГФ Универзитета у Београду,266, Београд Wicander R. & Monroe J. S.,2000: Historical Geology-Evolution of Earth and Life through time. Brooks/Cole, UK, 580 Д. Рабреновић, С. Кнежевић и
  2. Wicander R. & Monroe J. S.,2000: Historical Geology-Evolution of Earth and Life through time. Brooks/Cole, UK, 580
  3. Јанкичевић ј., 1989: Историјска геологија - Прекамбријум. Научна књига, 111 стр.
  4. Stanley, S.M., 1999: Earth System History. W.H. Freeman & Cp., New York, 615 pgs.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања се одржавају у виду усмених презентација (ЛЦД и видео)

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 45
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Практична настава 20
Колоквијуми 30

Додатни услови оцењивања: -