Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-12

Кабинет:346
E-mail: branislav.trivic@rgf.bg.ac.rs

Теренска настава из Структурне геологије

О предмету

Студијски програм: Геологија (IV семестар -OAS)

Назив предмета: Теренска настава из Структурне геологије

Предавачи: проф. др Бранислав Тривић, мастер Немања Крстеканић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање студената студијског програма геологија са специфичностима рада на терену, оријентацијом и лоцирањем тачке опсервације, прикупљања основних геолошких података на опсервационој тачки, а посебно препознавања и описивања морфолошких, генетских карактеристика и просторних елемената пада планарних и линеарних геолошких структура.

Исход предмета: По завршеном курсу студенти ће бити оспособљени за самостално кретање по терену и прикупљање структурно-геолошких података. То подразумева самосталност у информација о морфологији, геометрији структурних облика, њиховом просторном положају, релативним временским односима, као и прелиминарну теренску класификацију, податке о генези и кинематским карактеристикама теренски опсервираних геолошких структура.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Пар уводних предавања везаних за логистику и припрему теренских послова. Детаљне информације о сналажењу и оријентацији на терену, избору и позиционирање тачке осматрања, специфичним условима рада, могућим непријатностима, незгодама и другим не планираним догађајима и начинима њиховог превазилажења. Теренска опрема, прибор за прикупљање структурно-геолошких података, сналажење у природи, лоцирања тачке осматрања.

Практична настава
Практична настава у оквиру курса обухвата тимски рад на терену по унапред формираним групама од 4-5 студената. Организација послова унутар групе. Теренска опсервација. Прикупљање структурно-геолошких података, директно, индиректно. Препознавање и утврђивање позиције на терену геоструктура, осматрање структурних феномена, запис у теренском дневнику. Типови реалних структурно-геолошких података. Појам пенетративности и непенетративности геолошких структура, количина прикупљених података и веза са врстом истраживања и подручјем посматрања. Морфологија геолошких структура, дескриптивни елементи, геометрија, генеза, кинематика облика. Класификација геоструктура. Директно мерење просторних података, првенствено мерење елемената пада геолошким компасом и позиција геолошке структуре у простору. Типови структурних података који могу да буду предмет статистичке анализе. Рад у бази обухвата кабинетски део посла које обављамо током теренског рада. Обрада структурно геолошких података. Статистичка анализа планарних и линеарних елемената. Израда контурних дијаграма, розета, Сандерових прстенастих дијаграма. Интерпретација добијених резултата теренски прикупљених података. Израда завршног структурно-геолошког извештаја са одговарајућим прилозима.

Литература:

  1. Димитријевић М., 1964: Структурна геологија – скрипта; Рударско-геолошки факултет, Катедра за методе геолошког картирања, Београд.
  2. Петровић Б., 1991: Структурна геологија – практикум; Лабораторија за методе геолошког картирања, Београд.
  3. Димитријевић М., 1978: Геолошко картирање, ИЦС, Београд.
  4. Тривић Б., Димитријевић М., 2012: Структурна геологија - основе, у штампи, Београд.
  5. Analysis of Geological Structures; N. J. Price, J. W. Cosgrove, Cambridge University Press, 1991.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
1 0 0 0

Метода извођења наставе: Самостални истраживачки рад студената на терену у трајању од 5 теренских дана, који обухвата 8-часовно теренско прикупљање структурно-геолошких података по претходно планираним маршрутама и поподневни рад у бази на сређивању документације и обради прикупљених података. Резултат теренског рада је документован у виду теренских дневника, профила, скица геолошких структура, карата структурних елемената, анализе структурних података и завршног извештаја/студије.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 70
Предиспитне обавезе Поена
Практична настава 30

Додатни услови оцењивања: -