Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:729
E-mail: violeta.gajic@rgf.bg.ac.rs

Петрологија седиментних стена

О предмету

Студијски програм: Геологија (III семестар -OAS)

Назив предмета: Петрологија седиментних стена

Предавачи: доц. др Виолета Гајић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: нема

Циљ предмета: Студенти кроз овај специјалистички курс изучавају седиментне стене преко, данас у свету, важећих класификација.

Исход предмета: Образовни допринос се огледа у томе да стечено знање могу применити у пракси у привредним, истраживачким и др. институцијама где се то тражи.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Предавања се односе на текстуре седиментих стена и класификације кластичних, хемијских и органогених седимената и њихову систематику. Изучавају се брече, конгломерати, пешчари, алевролити, глинци, лес, вулканокластити, лапорци, кречњаци, доломити, силицијске стене, гвожђевите стене, боксити, евапорити, фосфатне стене.

Практична настава
Практична настава: Вежбања се односе на макроскопско и микроскопско изучавање седиментих стена сходно предавањима.

Литература:

  1. Протић, М., 1984: Петрологија седиментих стена. Универзитет у Београду, 202стр, Београд.
  2. Грубић, А., Обрадовић, Ј., Васић, Н., 1996: Седиментологија. Универзитет у Београду, 436стр, Београд.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 3 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања где је свака наставна јединица припремљена у визуелном облику (графоскоп, компјутерска презентација). Вежбања су са припремљеним збиркама стена које се изучавају. Теренска настава.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 10
Усмени испит 35
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Практична настава 5
Колоквијуми 45

Додатни услови оцењивања: -