Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда – го 10-12;петак - хг 10-12

Кабинет:719
E-mail: danica.sreckovic@rgf.bg.ac.rs

Петрологија магматских и метаморфних стена

О предмету

Студијски програм: Геологија (III семестар -OAS)

Назив предмета: Петрологија магматских и метаморфних стена

Предавачи: проф. др Даница Срећковић Батоћанин, мастер Бојан Костић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 7

Услов: нема

Циљ предмета: Стицање знања о склопу (посебно макро и микро: текстура, структура), саставу и основним врстама магматских и метаморфних стена

Исход предмета: Оспособљавање за директан практичан рад на терену и у лабораторији (одредба врсте стена и петрографска анализа (структура, текстура, минерални састав) и прпрема за више нивое студија

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод. Петрогени минерали. Магматске стене: начин појављивања, склоп (текстура и структура), класификација. Главни типови магматских стена: дубински, вулкански и жични. Метаморфне стене: склоп, подела, минерални састав. Петрологија регионално метаморфних стена; Петрологија контактно метаморфних стена; Петрологија околорудно измењених стена.Економски значај, дистрибуција и средине стварања стена и њихово распрострањење посебно на територији наше земље

Практична настава
Макроскопске и микроскопске вежбе (текстура, структура, минерални састав и детерминација стена)

Литература:

  1. В. Ђорђевић, П. Ђорђевић, Д. Миловановић, 1991: Основи петрологије. Наука Београд, 223стр
  2. Д. Миловановић, Б. Боев, 2001: Земља, тектоника плоча и магматизам, Наука, Београд, 175стр.
  3. Јовановић, В. и Срећковић-Батоћанин, Д., 2006: Основи геологије. Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 220стр.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања праћена аудио-визуелним методама и обавезна примена микроскопа, Теренска настава

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 20
Усмени испит 20
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 10
Колоквијуми 40

Додатни услови оцењивања: -