Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 14-16

Кабинет:218
E-mail: ljupko.rundic@rgf.bg.ac.rs

Општа стратиграфија

О предмету

Студијски програм: Геологија (III семестар -OAS)

Назив предмета: Општа стратиграфија

Предавачи: проф. др Љупко Рундић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 3

Услов: ОПШТА ГЕОЛОГИЈА

Циљ предмета: Циљ овог курса је упознавање са стратиграфијом као геолошком дисциплином, њеним фундаменталним принципима, основама метода у стратиграфских истраживања, и основним категоријама и терминима стратиграфске класификације и номенклатуре.

Исход предмета: Спознаја о стратиграфији као фундаменталној геолошкој дисциплини и њеном значају у савременим истраживањима

Садржај предмета:

Теоријска настава
Предмет истраживања. Дефиниција и преглед развоја. Основни стратиграфски принципи: суперпозиција, палеонтолошка обележеност, просторна промењљивост, просторна и временска миграција геолошких тела, принцип еволуције, принцип актуализма. Увод у методе стариграфских истраживања: литостратиграфија, тектоностратиграфија, магнетостратиграфија, геофизички каротаж, биостратиграфија, сеизмичка стратиграфија, изотопна геохронологија, секвенциона стратиграфија, хемостратиграфија, стратиграфија догађаја, циклостратиграфија, климатостратиграфија. Појам време и граница у стратиграфији. Стратиграфски профили, празнине, скале. Стратиграфска класификација, терминологија и номенклатура.

Практична настава
Слајдови, видео-пројекције, фотографије, планшете и табеле. Рад на конкретним задацима везаним за дату наставну јединицу. Самостални истраживачки рад.

Литература:

  1. Рундић Љ., 2007: Општа стратиграфија – уџбеник. РГФ Београд, 117 стр.
  2. Doyle, P., Bennett M.R. & Baxter, A.N., 2001: The Key to the Earth History – An Introduction to Stratigraphy. John Wiley & Sons, Chichester, 293 pgs.
  3. Pomerol, C., 1987: Stratigraphie - Methodes, Principe, Applications Doin. 283 str. Paris.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Предавања се одржавају у виду усмених презентација (ЛЦД и видео)

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 45
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Колоквијуми 30
Семинари 20

Додатни услови оцењивања: -