Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:216
E-mail: dragan.stankov@rgf.bg.ac.rs

Математика 2

О предмету

Студијски програм: Геологија (II семестар -OAS)

Назив предмета: Математика 2

Предавачи: доц. др Драган Станков

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: нема

Циљ предмета: Циљ предмета је да се студенти детаљно упознају са функцијама, интегралима и диференцијалним једначинама. Настава из предмета Математика 2 треба да допринесе формирању профила инжењера геологије, који ће стечено знање моћи ефикасно да примени у пракси.

Исход предмета: Исход предмета је стицање знања из математике, неопходног за даље праћење и разумевање стручних предмета, рад у струци и научно-истраживачки рад.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Поље реалних бројева. Аксиоме скупа реалних бројева и неке њихове последице. Реална функција једне реалне променљиве. Бесконачни бројевни низови. Гранична вредност и непрекидност функције. Изводи и диференцијали. Диференцијабилност функције, диференцијал функције и његова примена. Испитивање функција. Неодређени интеграл. Одређени интеграл. Реалне функције више реалних променљивих. Диференцијалне једначине првог реда. Диференцијалне једначине вишег реда.

Практична настава
Теоријска настава из свих области ће бити праћена израдом задатака.

Литература:

  1. Миличић Н., Миличић М., 2005: Елементи више математике, II део, Академска мисао, Београд.
  2. Миличић Н., Миличић М., 2006: Збирка решених задатака из више математике, II део, Академска мисао, Београд.
  3. Миличић М., Шами З., 2004: Збирка решених испитних задатака из Математике I, Саобраћајни факултет у Београду.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и рачунске вежбе су аудиторне. Предвиђена је израда тестова

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 40
Усмени испит 20
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Практична настава 5
Колоквијуми 30

Додатни услови оцењивања: -