Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 10-12

Кабинет:319
E-mail: nevenka.djeric@rgf.bg.ac.rs

Систематска палеонтологија

О предмету

Студијски програм: Геологија (II семестар -OAS)

Назив предмета: Систематска палеонтологија

Предавачи: проф. др Невенка Ђерић, Бојана Џинић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Циљ овог курса је стицање знања о принципима систематике и таксономије органског света и карактеристикама најважнијих група фосилних биљака и животиња.

Исход предмета: Кроз овај предмет студент стиче способност да препозна карактеристичне фосилне представнике и да се на основу фосила оријентише у геолошком времену.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Принципи класичне, еволуцијске и филогенетске систематике (кладизам).Таксономски преглед по групама: Систематика фосилних биљака. Фосилне ниже биљке (алге, лишаји, гљиве). Систематика васкуларних биљака. Систематика животиња. Систематика Protozoa (радиоларије, фораминифере), Porifera (сунђери), Archaeocyatha, Cnidaria (корали), Mollusca (пужеви, шкољке, амонити), Arthropoda (зглавкари), Bryozoa, Brachiopoda, Echinodermata (јежеви, звезде, кринови), Vertebrata (Agnatha, рибе, водоземци, гмизавци, птице и сисари). Начин живота, грађа скелета и стратиграфски распон најзначајнијих фосилних група (посебно оних који су добри карактеристични, фацијални и литогенетски фосили у Србији).

Практична настава
Макроскопско распознавање различитих таксона и препознавање њихових основних морфолошких карактеристика. Рад на вежбама прати теме из предавања.

Литература:

  1. Митровић Ј., Павловић М., 1980: Палаеозоологија.- Рударско-геолошки факултет, Београд.
  2. Михајловић Ђ., 2000: Палеоботаника. – скрпита, Рударско-геолошки факултет, Београд
  3. Boardman, R.S. et al.: Fossil Invertebrates. Blackwell Sci.Publ., Palo Alto, 1987
  4. Carroll L. 1988: Vertebrate Palaeontology and Evolution, WH Freeman, New York.
  5. Ђерић Н., 2013: Практикум из систематске палеонтологије - Рударско-геолошки факултет, Београд.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања су праћена савременим визуелним приказом. На вежбањима се студенти упознају са морфологијом појединих група организама и увежбавају разликовање и распознавање најважнијих таксона. Студенти вежбају на материјалу из палеонтолошке збирке Департмана за палеонтологију.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 60
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Практична настава 5
Колоквијуми 30

Додатни услови оцењивања: -