Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 9-12

Кабинет:734
E-mail: suzana.eric@rgf.bg.ac.rs

Систематика минерала

О предмету

Студијски програм: Геологија (II семестар -OAS)

Назив предмета: Систематика минерала

Предавачи: проф. др Сузана Ерић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 7

Услов: нема

Циљ предмета: Стицање основних знања о елементарном саставном делу земљине коре - минералу.

Исход предмета: Стицање основних знања уз могућност препознавања важнијих рудних и најраспрострањенијих петрогених минерала (силиката) на основу физичких особина, начина појављивања, макроскопског и микроскопског прегледа.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод. Начин постанка минерала. Класификација минерала. Несиликати. Самородни минерали. Сулфиди. Халогениди. Оксиди. Хидроксиди. Фосфати. Карбонати. Сулфати. Силикати. Подела силиката. Кварц. Фелдспати. Филосиликати. Пироксени и амфиболи. Циклосиликати. Оливин. Гранати.

Практична настава
Студенти самостално вежбају, прегледају збирку минерала, обилазе Музеј минерала и стена. У делу курса - силикати поред макроскопског прегледа, основне петрогене минерале посматрају и у поларизационом микроскопу.

Литература:

  1. Костов, И. 1971. Минералогия, Мир, Москва, 534стр.
  2. Логар М. 2000. Систематика силиката
  3. Бабич, Д. 2003. Минералогија, РГФ, Београд
  4. Nesse, William D. 2000. Introduction to Mineralogy. New York, Oxford University Press, 442p.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 3 0 0

Метода извођења наставе: Предавања Power Point презентација са свим карактеристичним примерцима појединачних минералних врста. Вежбе - Студенти самостално вежбају, прегледају примерке из студентске збирке, обилазе Музеј минерала и стена. У делу који се односи на групу силикатних минерала уз макроскопски преглед посматрају најважније петрогене минерале и у микроскопу.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Практична настава 5
Колоквијуми 40

Додатни услови оцењивања: -