Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 12-14

Кабинет:321
E-mail: zorica.lazarevic@rgf.bg.ac.rs

Основи палеонтологије

О предмету

Студијски програм: Геологија (I семестар -OAS)

Назив предмета: Основи палеонтологије

Предавачи: проф. др Зорица Лазаревић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 2

Услов: -

Циљ предмета: Циљ овог курса је стицање знања о основним принципима и методама палеонтологије, врстама фосила и фосилизације, и методама њиховог проучавања.

Исход предмета: Кроз овај предмет студенти стичу знања о значају палеонтологије и оспособљавају се да примене стечена знања о фосилима у геолошким истраживањима.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Дефиниција и задаци Палеонтологије. Организми и животне средине. Фосили: карактеристични фосили, перзистетни фосили, фацијални фосили, проблематични фосили и псеудофосили, субфосили, живи фосили, ихнофосили. Појам врсте и рода у палеонтологији. Палеонтолошка и биолошка номенклатура. Филогенија и онтогенија. Настанак и карактеристике фосилних асоцијација. Тафономски процеси и стадијуми: биоценоза, танатоценоза, некроценоза, липтоценоза, тафоценоза, ориктоценоза. Очуваност фосила и могућност реконструкције. Приказ биостратиграфски значајних група фосилних организама. Приказ палеоеколошки значајних група фосилних организама.

Литература:

  1. Benton M., Harper D., 1997: Basic Paleontology. – Longman, 342, Essex.
  2. Clarkson E., 1998: Invertebrate Palaeontology and Evolution.-Blackwell Science, 1-452, London. B.A. Thomas, C.J. Cleal., 2000: Invasion of the Land. - National Museum of Wales
  3. Митровић-Петровић Ј., Радуловић В., 2004: Општа палеонтологија. – Рударско-геолошки факултет, 159, Београд.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 0 0 0

Метода извођења наставе: Предавања праћена савременим визуелним презентацијама и упознавањем фосилног материјала из палеонтолошке збирке. Предвиђена је израда колоквијума.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 70
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Колоквијуми 25

Додатни услови оцењивања: -