Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 12-14

Кабинет:721
E-mail: predrag.vulic@rgf.bg.ac.rs

Општа минералогија

О предмету

Студијски програм: Геологија (I семестар -OAS)

Назив предмета: Општа минералогија

Предавачи: доц. др Предраг Вулић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 7

Услов: нема

Циљ предмета: Циљ предмета је да се студент упозна са аспектима Опште минералогије као основом за праћење Систематике минерала у другом семестру академских студија.

Исход предмета: Савладавањем градива из предмета студент је оспособљен да прати градиво из Систематике минерала, као и да препознаје минерале макроскопски и микроскопски.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод у минералогију. Кристално и аморфно стање материје. Елементи геометријске кристалографије. Кристалне системе и ближњење. Кристални и кристаласти агрегати. Псеудоморфозе минерала. Хемијски састав и формуле минерала. Изоморфизам и полиморфизам. Физичка кристалографија. Генеза (минерала). Оптичке собине минерала. Поларизациони микроскоп и делови. Основе ортоскопских посматрања минерала у поларизационом микроскопу. Основе коноскопских посматрања у поларизационом микроскопу.

Практична настава
Вежбе су практичног карактера и прате садржај предавања.

Литература:

  1. Др Данило Бабич, 2003. Минералогија, 423, Београд

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 3 0 0

Метода извођења наставе: На предавањима Power point презентације по методским јединицама. Вежбе су практичног карактера и прате садржај предавања.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Практична настава 10
Колоквијуми 45

Додатни услови оцењивања: -