Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 12-14

Кабинет:215
E-mail: drazenko.nenadic@rgf.bg.ac.rs

Палеогеографија палеозојских и мезозојских формација Србије-одабрана поглавља

О предмету

Студијски програм: Геологија (III семестар -DOS)

Назив предмета: Палеогеографија палеозојских и мезозојских формација Србије-одабрана поглавља

Предавачи: проф. др Драженко Ненадић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: нема

Циљ предмета: Упознавање са различитим генетским типовима палеозојских и мезозојских творевина на подручју Србије и њихов значај за реконструкцију палеосредина.

Исход предмета: Јасно дефинисање литолошко-палеонтолошких и структурних карактеристика сваке генетске категорије палеозојских и мезозојских наслага и могућност њихове даље корелације са околним просторима.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Примена одговарајућих метода у истраживању палеозојских творевина. Структурне карактеристике, минерално петролошки и фацијални састав метаморфних комплекса терена Србије. Методе за одредбу старости метаморфних формација. Израда различитих типова помоћних карата за палеогеографска закључивања. Генетски типови мезозојских наслага и избор одговарајућих метода за реконструкцију палеосредина мезозојских формација. Методе у реконструкцији карбонатних формација. Методе у реконструкцији некарбонатних формација. Реконструкција климе и утицај климатских фактора, физичко-географских услова и тектонских покрета на разноликост формација на подручју Србије. Палеогеографске карте и методе израде.

Литература:

  1. Еремија М., 1980:Палеогеографија. Универзитет у Београду, РГФ, 1-333
  2. Анђелковић М., 1960: Палеогеографија и тектоника једног дела унутрашњих Динарида. Геолошки анали Балк. пол, књ.27.
  3. Гроссгеим В.А., Бескровнаја И.Л, Окнова Н. С.,&Рожков Г.Ф.,1984: Методи палеогеографических реконструкци. Недра, 1-271, Лењинград
  4. Анђелковић М., Митровић-Петровић Ј., Јанкичевић Ј., 1989: Пелеогеографија Србије (јура и креда). Универзитет у Београду, Ргф.
  5. Кеnnett J. P, 1987: Marine Geology, 1, University of Rhode Island

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Предавања се одржавају у виду усмених презентација наставника уз визуелну пројекцију излаганог материјала обрађеног у Power Point-u.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 60
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 20
Семинари 20

Додатни услови оцењивања: -