Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 10-12

Кабинет:322
E-mail: marinko.toljic@rgf.bg.ac.rs

Тектонски системи

О предмету

Студијски програм: Геологија (III семестар -DOS)

Назив предмета: Тектонски системи

Предавачи: проф. др Маринко Тољић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са глобалним тектонских система, њиховом еволуцијом, структурама и значајем за регионалну геолошку еволуцију.

Исход предмета: Стицање теоријских знања о тектонским системима и њиховим утицајима на тектонску еволуцију подручја Европе.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Тектонски системи уопште. Деформациони стилови и тектонски амбијенти. Компресиони тектонски системи. Континентална колизија. Екстензиони тектонски системи. Транскурентни тектонски системи. Инверзиона тектоника. Повезани системи раседа. Сона тектоника. Кратонска тектоника. Тектонски системи европске литосфере. Савремени тектонски системи у окружењу.

Практична настава
Анализа практичних проблема који кореспондирају са темом докторске дисертације, дискусија о значају податак и инкорпорирање резултата истраживања у тектонске моделе.

Литература:

  1. Moores, E. & Twiss, R., 1999. Tectonics. W.H. Freeman & Co.
  2. Hancock, P.L., (editor) 1994. Continental deformation. Pergamon Press, Oxford, New York.
  3. Pluijm, B. and Marshak, S., 2004. Earth Structure: An Introduction to Structural Geology and Tectonics. WW Norton & Company.
  4. Park, R.G., 1988. Geological Structures and Moving Plates, Blackie Academic & Professional, Glasgow.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Предавања праћена аудио-визуелним презентацијама и обрада и презентација одабраних тема, консултације и дискусије о практичним проблемима.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 70
Предиспитне обавезе Поена
Семинари 30

Додатни услови оцењивања: -