Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 14-16

Кабинет:218
E-mail: ljupko.rundic@rgf.bg.ac.rs

Стратиграфија Терцијара Србије-одабрана поглавља

О предмету

Студијски програм: Геологија (I семестар -DOS)

Назив предмета: Стратиграфија Терцијара Србије-одабрана поглавља

Предавачи: проф. др Љупко Рундић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: нема

Циљ предмета: Оспособљеност за стратиграфска истраживања, интерпретације и реконструкције терцијарне периоде на просторима Србије

Исход предмета: Спознаја о основним и посебним средствима, методама и начинима стратиграфске анализе терцијара које се користе у научним и стручним пројектима

Садржај предмета:

Теоријска настава
Предмет истраживања. Литостратиграфија Терцијара. Континентално-језерске, бракичне и морске средине. Палеогеографска карта главних депозиционих простора на подручју Србије. Реперни хоризонти, ритмови, циклуси у терцијару. Биостратиграфски репери у терцијару Србије. Палеомагнетни репери у терцијару Србије. Сеизмичка стратиграфија, сеизмички сигнали секвенце у терцијару Панонског басена Србије. Промене нивоа мора, регресије и трансгресије у терцијару Србије. Климатски параметри и осцилације на основу физичко-хемијских и фосилних атрибута седиментних стена. Стратиграфски „догађаји“ током терцијара. Магнетостратиграфски параметри и хроностратиграфија терцијара. Комплексна (интегрисана) стратиграфска истраживања терцијара.

Практична настава
Домаћи задаци,теренске вежбе и показна настава. Посета референтним геолошко-геофизичким установама (НИС, Геомагнетни завод, итд.) . Самостални истраживачки рад.

Литература:

  1. Stevanović, P., 1982: Istorijska geologija - Kenozoik. Rudarsko-geološki fakultet, 604 str., Beograd.
  2. Boggs, S. Jr., 2010: Principles of Sedimentology and Stratigraphy. Pearson Prentice Hall, New Jersey, 661 pgs
  3. Рецентне публикације и научни радови

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
5 0 0 0

Метода извођења наставе: Усмене презентације наставника (ЛЦД и видео презентације) и посебна предавања неког од гостујућих професора или експерата из привреде (на РГФ-у или у тим институцијама) или из иностранства.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 20
OPO_DR 30

Додатни услови оцењивања: -