Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 14-16

Кабинет:218
E-mail: ljupko.rundic@rgf.bg.ac.rs

Примењена стратиграфија

О предмету

Студијски програм: Геологија (III семестар -DOS)

Назив предмета: Примењена стратиграфија

Предавачи: проф. др Љупко Рундић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: нема

Циљ предмета: Циљ курса је упознавање са традиционалним методама за реконструкцију геолошке историје седиментних басена и њихова примена у пракси

Исход предмета: Могућност примене стратиграфије и стратиграфске анализе у проспекцији минералних сировина

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод у стратиграфију. Основни седиментни процеси. Депозиционе средине. Стратиграфске секвенце и дисконтинуитети. Стратиграфске јединице и карте. Формација, члан, пакет, слој. Квантитативна и квалитативна стратиграфска анализа и интерпретација физичких карактеристика стена. Кластити и карбонатне стене. Стратиграфска корелација. Палеогеографија. Фосилни запис и секвенце. Интерпретација депозиционе средине. Примена у проспекцији минералних сировина.

Практична настава
Домаћи задаци,теренске вежбе и показна настава. Посета референтним геолошко-геофизичким установама (НИС, Геомагнетни завод, итд.) . Самостални истраживачки рад.

Литература:

  1. Koutsoukos E.A.M. (Ed.), 2005: Applied Stratigraphy – Springer, Berlin, 448 str.
  2. Pomerol, C., 1987: Stratigraphie - Methodes, Prinicipe, Applications Doin. 283 str., Pariz.
  3. Савремени радови и публикације

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Усмене презентације наставника (ЛЦД и видео презентације) и посебна предавања неког од гостујућих професора или експерата из привреде (на РГФ-у или у тим институцијама) или из иностранства.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 20
OPO_DR 30

Додатни услови оцењивања: -