Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-12

Кабинет:219
E-mail: meri.ganic@rgf.bg.ac.rs

Палеогеографија терцијера Србије-одабрана поглавља

О предмету

Студијски програм: Геологија (II семестар -DOS)

Назив предмета: Палеогеографија терцијера Србије-одабрана поглавља

Предавачи: проф. др Мери Ганић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Усвајање и познавање различитих метода и начина палеогеографких реконструкција терцијарних творевина на подручју Србије.

Исход предмета: Упознавање са литолошко-палеонтолошким карактеристикама различитих генетских категорија терцијарних наслага на подручју Србије и могућности њихових палеогеографских реконструкција.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Распрострањење и типови терцијарних наслага на подручју Србије. Фацијална анализа стратиграфски чланова терцијара Србије. Утицај различитих физичко-географских услова на разноликост терцијарних творевна на подручју Србије. Палеогеографска реконструкција морских басена на подручју Србије (Панонски и Дакијски). Палеогеографске реконструкције језерских творевина на подручју Србије. Палеогеографске реконструкције и еволуција Панонског басена током неогена . Палеогеографске реконструкције и еволуција Дакијског басена током неогена. Корелација палеогеографских јединица са околним областима.

Практична настава
Палеогеографска анализа појединих одабраних подручја применом различитих метода.

Литература:

  1. ЕРЕМИЈА М., 1980: Палеогеографија.- Рударско-геолошки факултет у Београду, 1-316, Београд.
  2. Анђелковић М., Еремија М., Павловић М., Анђелковић Ј., Митровић-Петровић Ј., 1991: Палеогеографија Србије, Терцијар, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет, Институт за регионалну геологију и палеонтологију, 1-237, Београд.
  3. Hamor G. 2001: Miocene Palaeogeography of the Carpathian Basin. Explanatory notes to the Miocene palaeographic maps of the Carpathian Basin, 1:3000000, Geological Institute of Hungary.
  4. TOMAS M. CRONIN, 1999: Principles of Paleoclimatology.- Columbia University, 1-441, New York.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Предавања се одржавају у виду усмених презентација наставника уз визуелну пројекцију излаганог материјала обрађеног у Power Point-u.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 10
Семинари 30

Додатни услови оцењивања: -