Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

Понедељак 10-12

Кабинет:516
E-mail: dejan.radivojevic@rgf.bg.ac.rs

Стратиграфија палеозоика и мезозоика Србије-одабрана поглавља

О предмету

Студијски програм: Геологија (II семестар -DOS)

Назив предмета: Стратиграфија палеозоика и мезозоика Србије-одабрана поглавља

Предавачи: доц. др Дејан Радивојевић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са различитим геолошким процесима који су довели до стварања Земљине коре на простору западне Србије у току трајања прекамбрије, палеозоика и мезозоика. Изучавање хронолошког низа стена које учествују у грађи Земљине коре (изучавање састава, места и времена). Палеофаунистичка и палеофлористичка изучавања (генетски типови палеозојских и мезозојских творевина на подручју западне Србије. Примена стратиграфских метода у изучавању наведених наслага. Значај стратиграфских изучавања у другим дисциплинама геологије.

Исход предмета: Оспособљеност и савладано знање омогућава самосталан рад на терену, као и у применјеним дисциплинама геологије.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Упознавање са важним монографским и другим литературним подацима за стратиграфију И.Србије Примена одговарајућих метода у истраживању палеозојских творевина. Структурне карактеристике, минерално петролошки и фацијални састав метаморфних комплекса терена западне Србије. Методе за одредбу старости метаморфних формација. Генетски типови мезозојских наслага (плитководне, спрудне, дубоководне и магматске)и избор одговарајућих метода за реконструкцију палеосредина и одредбу старости мезозојских формација. Методе за одредбу старости карбонатних и некарбонатних формација. Палеозојске и мезозојске формације и њихов минерагенетски значај

Литература:

  1. Анђелковић М., 1978: Стратиграфија Југославије. Унив. уџбеник, 1-1017, Минерва, Суботица
  2. Бањац Н., Стратиграфија Југославије, уджбеник
  3. Остала стручна литература, монографије и докторске дисертације.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: -

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 60
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 20
Семинари 20

Додатни услови оцењивања: -