Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 14-16

Кабинет:218
E-mail: ljupko.rundic@rgf.bg.ac.rs

Геологија Србије-одабрана поглавља

О предмету

Студијски програм: Геологија (III семестар -DOS)

Назив предмета: Геологија Србије-одабрана поглавља

Предавачи: проф. др Љупко Рундић, проф. др Драженко Ненадић, проф. др Мери Ганић, доц. др Дејан Радивојевић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: нема

Циљ предмета: Положај Србије у тектонском плану Алпида и Европе. Различита схватања о тектонској грађи Србије. Изучавање геолошке грађе и издвајање главних тектоностратиграфских јединица на простору Србије(Српско-македонска маса, Карпато-балканиди, Динариди и Панонски басен са интраконтиненталним басенима). У оквиру наведених јединица следи детаљан приказ синтезе, прегледи, мишљења и схватања о геолошкој грађи наших простора(унутрашња грађа тектоностратиграфских јединица, тектонске карактеристике, метаморфизам и магматизам).

Исход предмета: Оспособљеност и савладано знање омогућава самосталан рад на терену, као и у примењеним дисциплинама геологије.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Приказ положаја Србије у тектонском плану Алпа и Европе. Представљање важние литературе Изучавање геолошке грађе и издвајање главних тектоностратиграфских јединица Карпато-балканида, (Српско-македонска маса, Супрагетикум, Гетикум, Инфрагетикум, Данубикум, Мезикум). Терани Србије, геолошка грађа. У оквиру наведених јединица приказују се синтезни прегледи мишљења и схватања о геолошкој грађи наших простора, унутрашња грађа тектоностратиграфских јединица, тектонске карактеристике, метаморфизам и магматизам

Литература:

  1. Aнђелковић М., 1982: Геологија Југославије РГФ, Београд
  2. Грубић, А. и Маровић, М. Геологија СЦГ, интерна скрипта
  3. Димитријевић, М.Д., 1995. Геологија Југославије, Барекс, Београд
  4. Петковић В., 1925: Историјска геологија-стратиграфија. Државна штампа Краљевине СХС,, 365 стр., Београд
  5. Петковић В., 1935: Геологија источне Србије, I. Посебна изданја СКА, 105, 28, Београд.
  6. Актуелни научни радови везани за геологију ових простора
  7. Кнежевић-Ђорђевић В., Крстић Б., 1996: Terrans of Sernia-The Formation of the Geologic Framework of Serbia and the Adjacent Regions. Department orf Paleontology, Faculty of Mining and Geology, University of Belgrade

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Предавања се одржавају у виду усмених презентација наставника уз визуелну пројекцију излаганог материјала обрађеног у Power Point-u.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 60
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 20
Семинари 20

Додатни услови оцењивања: -