Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 12-14

Кабинет:215
E-mail: drazenko.nenadic@rgf.bg.ac.rs

Палеогеографија квартара Србије-одабрана поглавља

О предмету

Студијски програм: Геологија (I семестар -DOS)

Назив предмета: Палеогеографија квартара Србије-одабрана поглавља

Предавачи: проф. др Драженко Ненадић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: нема

Циљ предмета: Упознавање са методама и различитих начинима палеогеографких реконструкција квартарних творевина на подручју Србије.

Исход предмета: Упознавање са литолошко-палеонтолошким карактеристикама различитих генетских категорија квартарних наслага на подручју Србије и могућности њихових палеогеографских реконструкција.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Распрострањење квартарних наслага на подручју Србије. Типови квартарних наслага на подручју Србије. Утицај различитих физичко-географских услова на разноликост квартарних творевна на подручју Србије. Палеогеографска реконструкција глацијалних процеса на подручју Србије. Палеогеографске реконструкције квартарних прелесних творевина на подручју Панонске и перипанонске области. Палеогеографске реконструкције лесних и холоценских творевина на подручју Панонске и перипанонске области. Палеогеографске реконструкције квартарних творевина речних долинских система средишње и јужне Србије.

Литература:

  1. ЕРЕМИЈА М., 1980: Палеогеографија.- Рударско-геолошки факултет у Београду, 1-316, Београд.
  2. НЕНАДИЋ Д. И БОГИЋЕВИЋ К., 2010: Геологија квартара. - Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду, 1-270, Београд.
  3. РАКИЋ М., 1976: Генеза и стратиграфија квартарних седимената у сливу Јужне и Западне Мораве (са краћим освртом на прилике у Дакијском и Панонском басену).– Расправе Завода за геол. и геоф. истр., 18, 49–67, Београд.
  4. НЕНАДИЋ Д., 2001: Палеогеографске карактеристике прелесних квартарних наслага Београда и ближе околине.-Весник, 51, 1-12, Београд.
  5. НЕНАДИЋ Д., 2003: Палеогеографске карактеристике источног Срема током млађег квартара.- Весник, 53, 35-51, Београд.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Предавања се одржавају у виду усмених презентација наставника уз визуелну пројекцију излаганог материјала обрађеног у Power Point-u.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 60
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 20
Семинари 20

Додатни услови оцењивања: -