Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 12-14

Кабинет:514
E-mail: jelena.milivojevic@rgf.bg.ac.rs

Палеобиогеографија - одабрана поглавља

О предмету

Студијски програм: Геологија (III семестар -DOS)

Назив предмета: Палеобиогеографија - одабрана поглавља

Предавачи: проф. др Јелена Миливојевић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Циљ овог курса је стицање знања о распрострањењу организама у геолошкој прошлости и како такво распрострањење објашњава њихово данашње појављивање.

Исход предмета: Студент стиче знања о палеогеографским карактеристикама на основу распрострањења организама у геолошкој прошлости.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Палеобиогеографски појмови. Карактеристике палеостаништа одабране групе организама. Типови баријера. Типови палеобиогеографске дистрибуције. Реконструкција положаја континената пре отварања океана на основу распрострањења организама у геолошкој прошлости. Интерпретација палеоклиматских услова анализом података о распрострањењу изабране групе.

Практична настава
Вежбе прате предавања и конципиране су као самосталан рад студената на конкретном фосилном материјалу.

Литература:

  1. Актуелна литература која обрађује одабрану групу фосилних организама (чланци, монографије).

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Практичан рад на конкретној фосилној збирци. Проучавање одговарајуће литературе. Самостално закључивање о палеобиогеографским карактеристикама проучаваног фосилног материјала.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Практична настава 20
Семинари 30

Додатни услови оцењивања: -