Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 10-12

Кабинет:319
E-mail: nevenka.djeric@rgf.bg.ac.rs

Методологија биостратиграфских истраживања

О предмету

Студијски програм: Геологија (III семестар -DOS)

Назив предмета: Методологија биостратиграфских истраживања

Предавачи: проф. др Невенка Ђерић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Циљ овог курса је да студент стекне неопходна знања и вештине у методологији проучавања одређене групе организама.

Исход предмета: По завршетку курса студент је способан да самостално обради, идентификује и опише различите таксоне одабране групе, као и да их стратиграфски рашчлани и документује биостратиграфску анализу.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Принципи модерне таксономије неких категорија макрофосила и микрофосила који су важни у биостратиграфској интерпретацији. Биостатистичке методе: индекси биолошке разноликости, кластери и принципи функционалне морфологије. Процедура успостављања биостратиграфских јединица. Биостратиграфска корелација.

Практична настава
Лабораторијски и кабинетски рад на конкретној фосилној збирци.

Литература:

  1. Актуелна литература која обрађује одабрану групу фосилних организама (чланци, монографије).

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Практичан рад на конкретној фосилној збирци (терен, лабораторија, кабинет). Проучавање одговарајуће литературе и дискусија.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 60
Предиспитне обавезе Поена
Практична настава 40

Додатни услови оцењивања: -